Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2692/BHXH-CĐBHXH về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2692/BHXH-CĐBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 09/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2692/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bệnh viện đa khoa;
-
Bệnh viện chuyên khoa;
- Phòng khám đa khoa.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản cho phép bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa (sau đây gọi là cơ sở khám chữa bệnh) có giấy phép hoạt động hợp lệ do cấp có thẩm quyền cấp mà chưa thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH thì cũng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (gọi tắt C65-HD) cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội để thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản.

Thủ tục và quy trình cấp giấy C65-HD như sau:

1. Thủ tục cấp giấy C65-HD:

Các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng được điều kiện trên, đề nghị chuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Đối với bệnh viện công lập:

1.1. Bản sao Quyết định thành lập BV của Bộ, ngành có thẩm quyền ban hành;

1.2. Bản sao Quyết định xếp hạng BV;

1.3. Bản sao Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

1.4. Công văn đề nghị (theo mẫu đính kèm);

1.3. Danh sách họ tên, ghi rõ chuyên khoa và chữ ký mẫu của các bác sĩ được phân công khám chữa bệnh và cấp giấy C65-HD;

1.4. Giấy giới thiệu của cơ sở khám chữa bệnh;

2. Đối với bệnh viện ngoài công lập:

2.1. Bản sao Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn của Bộ, ngành có thẩm quyền ban hành;

2.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy phép đầu tư);

2.3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế;

2.4. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề;

2.5. Bản sao Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.6. Công văn đề nghị (theo mẫu đính kèm);

2.7. Danh sách họ tên, ghi rõ chuyên khoa và chữ ký mẫu của các bác sĩ được phân công khám chữa bệnh và cấp giấy C65-HD;

2.8. Giấy giới thiệu của cơ sở khám chữa bệnh;

3. Đối với phòng khám ngoài công lập

3.1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy phép đầu tư);

3.2. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề;

3.3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế;

3.4. Bản sao Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3.5. Công văn đề nghị (theo mẫu đính kèm);

3.6. Danh sách họ tên, ghi rõ chuyên khoa và chữ ký mẫu của các bác sĩ được phân công khám chữa bệnh và cấp giấy C65-HD;

3.7. Giấy giới thiệu của cơ sở khám chữa bệnh;

II. Quy trình cấp giấy C65-HD

Bước 1: Phòng TNQLHS

- Cơ sở khám chữa bệnh nộp hồ sơ tại phòng TN- QLHS.

- Phòng TNQLHS kiểm tra thủ tục, lập phiếu giao nhận hồ sơ và chuyển phòng GĐBHYT.

Bước 2: Phòng GĐBHYT

- Thẩm định giấy phép đăng ký hoạt động; các chuyên khoa của cơ sở khám chữa bệnh ... Nếu đủ điều kiện thì ghi rõ đề nghị cấp giấy C65-HD; nếu không đồng ý trả lời bằng văn bản lý do và chuyển phòng Hành chính tổng hợp toàn bộ hồ sơ, chứng từ.

Bước 3: Phòng Hành chính tổng hợp

- Căn cứ ý kiến của phòng Giám định, làm thủ tục bàn giao giấy C65-HD cho người đến liên hệ công tác theo giấy giới thiệu của cơ sở khám chữa bệnh.

- Thông báo bằng văn bản cho toàn hệ thống BHXH/TP biết thông qua FTP.

- Lập danh sách (hoặc bổ sung thêm vào danh sách) các cơ sở khám chữa bệnh được cấp C65-HD, thời điểm được cấp giấy C65-HD và scan danh sách chữ ký mẫu của các bác sĩ có thẩm quyền cấp giấy C65-HD công khai trên trang website của BHXH/TP.

- Lưu toàn bộ chứng từ làm cơ sở cấp giấy C65-HD.

Đề nghị BHXH các quận huyện thông báo công khai cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn biết. Các phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện hướng dẫn trên. Quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng nghiệp vụ có liên quan để tổng hợp trình Ban giám đốc xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Sở Y tế (để phối hợp);
-
Ban giám đôc (đ báo cáo);
-
Thông báo trên Website;
-
BHXH quận huyện (để biết);
-
Các phòng nghiệp vụ (thực hiện);
-
Lưu: VT. P.CĐBHXH (01 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Tiến

 

CƠ QUAN CẤP TRÊN (SỞ Y TẾ, BỘ Y TẾ….)
TÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA (BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  /…………….
V/v
cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20...

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số ………../BHXH-CĐBHXH của BHXH/TP ngày ……/….. /201….., Bệnh viện (phòng khám đa khoa) được Sở Y tế (Bộ Y tế) cấp phép hoạt động hợp lệ. Bệnh viện (phòng khám đa khoa)……………. đã nộp đầy đủ thủ tục theo yêu cầu, đề nghị được cấp ……….. quyển giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Nếu được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Bệnh viện (phòng khám đa khoa) cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định sau:

- Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và đúng quy định của Thông tư liên tịch s 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999;

- Không để xảy ra tình trạng cấp khống hoặc mua bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội;

- Thông báo bằng văn bản khi chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chưa sử dụng chuyển trả cơ quan BHXH;

- Thông báo bằng văn bản khi thay đổi bác sĩ khám chữa bệnh và chữ ký mẫu so với danh sách đăng ký ban đầu;

- Thực hiện việc xác minh và trả lời bằng văn bản đối với yêu cầu xác minh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo đề nghị của BHXH/TP;

- Bàn giao cuống giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã sử dụng trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới;

Đề nghị BHXH/TP xem xét, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để cấp cho người bệnh có tham gia bảo hiểm xã hội hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2692/BHXH-CĐBHXH về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.942
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112