Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2435/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2435/BHXH-THU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2435/BHXH-THU
V/v: Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc BHXH các Quận/Huyện.

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”; Văn bản số: 1113/BHXH-BT ngày 23/4/2009 của BHXH VN về việc tăng cường công tác thu BHXH, BHYT năm 2009;
Xuất phát từ việc chuyển đổi hình thức tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện sang thực hiện bắt buộc theo Luật BHYT. Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện của các Bộ, Ngành liên quan; đồng thời vẫn đảm bảo tính liên tục của chương trình và quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của Học sinh, sinh viên (HSSV) được tối ưu. Sau khi bàn bạc và thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM; Bảo hiểm Xã hội TP hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh Sinh viên năm học 2009-2010 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng thu BHYT: HSSV đang theo học tại các trường thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2. Mức phí: thực hiện như sau:

- HSSV khu vực Thành thị; Thị trấn: 142.850 đồng/hssv/11 tháng.

- HSSV khu vực nông thôn: 139.516 đồng/hssv/11 tháng.

Phụ lục: Chi tiết mức thu BHYT HSSV năm 2009-2010 đính kèm.

3. Phạm vi, quyền lợi Bảo hiểm Y tế HSSV: theo quy định của Luật BHYT và Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành.

4. Việc cấp thẻ và giá trị sử dụng thẻ: Thẻ BHYT được sử dụng cùng với giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi KCB. Thẻ BHYT HSSV năm học 2009-2010 có giá trị sử dụng tiếp nối liên tục với năm học trước từ: 01/11/2009 đến 30/9/2010.

5. Phân bổ, quản lý quỹ BHYT HSSV: Việc phân bổ và quản lý sử dụng quỹ BHYT: BHXH trích chuyển theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Cơ quan BHXH sẽ thông báo bằng văn bản khi có hướng dẫn thực hiện cụ thể của liên Bộ và Ngành.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Kể từ ngày 01/01/2010 HSSV trở thành đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo Luật BHYT. Do vậy, Để chủ động trong công tác thu BHYT ngay từ đầu năm học, tránh việc nhà trường phải tổ chức thu làm nhiều đợt. Đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi KCB liên tục cho HSSV trong thời điểm chuyển đổi thực hiện theo Luật BHYT. Đề nghị Giám đốc BHXH các Quận/Huyện trao đổi, phối hợp với các Phòng Giáo dục; các Ban ngành liên quan; Hiệu trưởng các trường học động viên 100% HSSV tham gia và chủ động đưa mức thu BHYT vào các khoản phải thu ngay từ đầu năm học.

III. TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

- BHXH Quận/Huyện phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, khen thưởng và triển khai BHYT HSSV năm học 2009-2010 trong tháng 8/2009 (sau khi Thành phố tổ chức).

- Bộ phận y tế trường học phối hợp Phòng Tài vụ… tham mưu cho Ban giám hiệu quy trình tổ chức thu BHYT HSSV ngay từ đầu năm học.

- BHXH cung cấp tờ thông báo quyền lợi, tờ rơi, các mẫu biểu tài liệu cần thiết cho nhà trường. Nhà trường có kế hoạch truyền tải thông tin về quy định pháp luật của Luật BHYT tới HSSV cũng như cha mẹ học sinh, giúp các em và gia đình hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT theo Luật BHYT.

- Nhà trường tổ chức bộ phận lập danh sách đăng ký, thu tiền BHYT. Tổng hợp danh sách theo nhóm đối tượng (lập thành 2 bộ) có ký tên và đóng dấu của nhà trường kèm đĩa mềm dữ liệu. Sau khi nhà trường chuyển nộp tiền và danh sách tham gia, BHXH Quận/Huyện tiến hành in thẻ BHYT, giao lại nhà trường để phát thẻ đến từng HSSV trước ngày thẻ BHYT có hiệu lực. Trường hợp các thẻ BHYT có sai sót… nhà trường cần liên hệ ngay với BHXH Quận/Huyện để điều chỉnh kịp thời.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị Giám đốc BHXH các Quận/Huyện tích cực phối hợp với địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thu BHYT HSSV của trường đạt 100% tham gia theo quy định của Luật BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN;
- Giám đốc;Phó GĐ BHXH TP.HCM;
- Các phòng chức năng BHXH TP;
- Lưu: VT, P. Thu./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

PHỤ LỤC:

MỨC THU BHYT HSSV NĂM HỌC 2009-2010.

Căn cứ Luật BHYT và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ”Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”. Tại mục b khoản 5 điều 3 quy định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Điều 13 Luật BHYT thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% đối với HSSV kể từ ngày 01/01/2010.
Căn cứ Luật BHYT đối tượng HSSV thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT, tuy nhiên thẻ BHYT năm học cũ có giá trị đến hết ngày 31/10/2009. Như vậy còn 2 tháng (T11 và T12) của năm 2009 vẫn thực hiện BHYT theo mức thu cũ. Để đảm bảo thời gian tham gia BHYT liên tục, đồng thời giúp nhà trường chủ động hơn trong việc thực hiện thu BHYT HSSV bắt buộc theo Luật BHYT; sau khi trao đổi ý kiến với Sở Giáo dục và Đào tạo; BHXH TP thông báo mức phí BHYT HSSV theo quy định của Nghị định 62/2009/NĐ-CP như sau:

Mức phí HSSV năm học 2009-2010:

Năm học 2009-2010 thực hiện việc thu và phát hành thẻ BHYT có thời hạn 11 tháng, từ tháng 11/2009 đến 30/09/2010.

- Tháng 11+12/2009 thực hiện theo mức phí BHYT tự nguyện:

- Khu vực Thành thị, Thị trấn: 20.000 đồng ( 10.000 đồng/hssv/tháng)

- Khu vực nông thôn : 16.666 đồng (8.333 đồng/hssv/tháng)

- Từ tháng 01/01/2010 đến 30/09/2010 thực hiện mức phí theo Luật BHYT là 122.850 đồng / hssv/9 tháng. (650.000 đồng/tháng X 3% X 9 tháng X 70%)

Đối với HSSV khu vực Thành thị, Thị trấn:

20.000 đồng + 122.850đ = 142.850 đ/hssv/11 tháng.

Đối với HSSV khu vực nông thôn:

16.666 đồng + 122.850 đồng = 139.516 đ/hssv/11 tháng.

Lưu ý:

Thành phố Hồ Chí Minh không có HSSV thuộc diện cận nghèo vì đã có thẻ BHYT bắt buộc do Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo cấp. Nhà trường lập danh sách HSSV các tỉnh thành khác đang theo học tại Thành phố nếu thuộc diện cận nghèo phải có giấy xác nhận của Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo địa phương nơi HSSV cư trú theo quy định của Chính phủ: tại mục “b” khoản 5 điều 3 quy định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo điều 13 Luật BHYT, mức hỗ trợ bằng 50% mức phí.(650.000 đồng X 3% X 9 tháng X 50%)

- Đối với HSSV cận nghèo khu vực Thành thị; Thị trấn:

20.000 đồng + 87.750 đồng = 107.750 đ/hssv/11tháng.

- Đối với HSSV cận nghèo khu vực nông thôn:

16.666 đồng + 87.750 đồng = 104.416 đ/hssv/11 tháng

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác:

Lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu; HSSV thuộc hộ nghèo…phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi lập thủ tục cấp thẻ BHYT bắt buộc hoặc bản Photocopy thẻ BHYT đã được cấp (còn giá trị). Nhà trường lập danh sách riêng theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường vào mỗi kỳ tổng kết năm học ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2435/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.156

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144