Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2388/BHXH-THU về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2388/BHXH-THU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HCM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2388/BHXH-THU
V/v: Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN và Dạy nghề trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”; Văn bản số: 1113/BHXH-BT ngày 23/4/2009 của BHXH VN về việc tăng cường công tác thu BHXH, BHYT năm 2009;

Xuất phát từ việc chuyển đổi hình thức tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện sang thực hiện bắt buộc theo Luật BHYT. Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện của các Bộ, Ngành liên quan; đồng thời vẫn đảm bảo tính liên tục của chương trình và quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của Học sinh, Sinh viên (HSSV) được hưởng tối ưu. Sau khi bàn bạc và thống nhất với Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. HCM; Bảo hiểm Xã hội TP hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV khối Đại học, Cao đẳng, TCCN và Dạy nghề năm học 2009-2010 trên địa bàn Thành phố. Hồ Chí Minh như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng thu BHYT: 100% HSSV đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN và Dạy nghề, thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập trên địa bàn Thành phố. Hồ Chí Minh.

2. Mức phí: Tạm thu theo nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 như sau:

- HSSV thuộc đối tượng cận nghèo: 107.750 đồng/hssv/năm.

- HSSV không thuộc đối tượng cận nghèo: 142.850 đồng/hssv/năm.

Phụ lục: Mức thu BHYT HSSV năm 2009-2010 đính kèm.

3. Phạm vi, quyền lợi Bảo hiểm Y tế HSSV: theo quy định của Luật BHYT và Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành.

4. Việc cấp thẻ và giá trị sử dụng thẻ: Thẻ BHYT được sử dụng cùng với giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi KCB. Thẻ BHYT HSSV năm học 2009-2010 có giá trị sử dụng tiếp nối liên tục với năm học trước từ 1/11/2009 đến 30/9/2010.

6. Phân bổ, quản lý quỹ BHYT HSSV: Việc phân bổ và quản lý sử dụng quỹ BHYT được thực hiện theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Cơ quan BHXH sẽ thông báo bằng văn bản khi có hướng dẫn thực hiện cụ thể của liên Bộ và Ngành.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Để chủ động trong công tác thu BHYT ngay từ đầu năm học, tránh việc nhà trường phải tổ chức thu làm nhiều đợt. Mặt khác, nhằm thống nhất cùng một giá trị thẻ BHYT phát hành trong năm học 2009-2010 theo quy định của Luật BHYT. Đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi KCB liên tục cho HSSV trong thời điểm chuyển đổi thực hiện theo Luật BHYT. Đề nghị Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các phòng ban liên quan chủ động đưa mức thu BHYT vào khoản phải thu ngay từ đầu năm học.

III. TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

- BHXH TP phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo tại TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, khen thưởng công tác BHYT HSSV năm học 2008-2009 trong thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9/2009.

- Bộ phận Y tế nhà trường phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Phòng Tài vụ… tham mưu cho Ban giám hiệu thành lập bộ phận tổ chức thu BHYT HSSV ngay từ đầu năm học.

- BHXH cung cấp tờ thông báo quyền lợi, tờ rơi, các mẫu biểu tài liệu cần thiết cho nhà trường. Nhà trường có kế hoạch truyền tải thông tin, phổ biến các quy định của Luật BHYT tới HSSV, giúp các em hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT theo Luật BHYT.

- Nhà trường tổ chức bộ phận lập danh sách đăng ký, thu tiền BHYT. Tổng hợp danh sách theo nhóm đối tượng (lập thành 2 bộ) có ký tên và đóng dấu của nhà trường kèm đĩa mềm dữ liệu. Sau khi nhà trường chuyển nộp tiền và danh sách tham gia, BHXH TP tiến hành in thẻ BHYT, giao lại nhà trường để phát thẻ đến từng HSSV trước ngày thẻ BHYT có hiệu lực. Trường hợp các thẻ BHYT có sai sót… nhà trường cần liên hệ ngay với BHXH TP để điều chỉnh kịp thời.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị Ban giám hiệu các trường tích cực phối hợp với BHXH TP. HCM chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thu BHYT đạt 100% HSSV tham gia theo quy định của Luật BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN;
- UBND TP.HCM;
- CQ ĐD Bộ GD&ĐT tại TP.HCM ;
- Giám đốc BHXH TP.HCM;
- Các phòng chức năng BHXH TP;
- Lưu: VT, P. Thu./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

PHỤ LỤC

MỨC THU BHYT HSSV NĂM HỌC 2009-2010.

Căn cứ Luật BHYT và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ: ”Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”; Tại mục ‘b’ khoản 5 điều 3 quy định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Điều 13 Luật BHYT. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ tối thiểu bằng 30% đối với HSSV không thuộc hộ cận nghèo”kể từ ngày 01/01/2010.

Căn cứ Luật BHYT đối tượng HSSV thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT, tuy nhiên thẻ BHYT năm học cũ có giá trị đến hết ngày 31/10/2009. Như vậy còn 2 tháng (T 11 và T 12) của năm 2009 vẫn thực hiện BHYT theo mức thu cũ. Để đảm bảo thời gian tham gia BHYT liên tục, đồng thời giúp nhà trường chủ động hơn trong việc thực hiện thu BHYT HSSV bắt buộc theo Luật BHYT; sau khi trao đổi ý kiến với Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. HCM; BHXH TP thông báo mức phí BHYT HSSV theo quy định của Nghị định 62/2009/NĐ-CP như sau:

Mức phí HS-SV niên học 2009-2010:

Năm học 2009-2010 thực hiện việc thu và phát hành thẻ BHYT có thời hạn 11 tháng, từ tháng 1/11/2009 đến 30/9/2010:

- Tháng 11+12/2009 thực hiện theo mức phí BHYT tự nguyện: mức phí bằng 20.000 đồng/HSSV.(10.000 đồng/tháng)

- Năm 2010 thực hiện theo Luật BHYT thu BHYT 9 tháng từ tháng 01/01/2010 đến 30/09/2010 mức phí như sau:

Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo:

HSSV thuộc diện cận nghèo phải có Giấy xác nhận của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo địa phương nơi HSSV cư trú theo quy định của Chính phủ (bản chính) làm căn cứ giảm phí theo quy định của Luật BHYT. Đề nghị nhà trường lập danh sách để quản lý và theo dõi đối tượng này. Mức thu cụ thể như sau:

20.000 đồng + (650.000 đồng/tháng X 3% X 9 tháng X 50%) = 107.750 đ/hssv/năm.

Đối với HSSV không thuộc diện cận nghèo mức thu cụ thể như sau:

20.000 đồng + (650.000 đồng/tháng X 3% X 9 tháng X 70%) = 142.850 đ/hssv/năm.

Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác:

Lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu; HSSV thuộc hộ nghèo…phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi lập thủ tục cấp thẻ BHYT bắt buộc hoặc bản Photocopy thẻ BHYT đã được cấp. Nhà trường lập danh sách theo dõi các đối tượng theo quy định, đồng thời tổng hợp làm căn cứ tính tỉ lệ % tham gia của nhà trường vào mỗi kỳ tổng kết năm học./.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ:

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP. HCM

117C Nguyễn Đình Chính, P.15, Q. Phú Nhuận

Điện thoại: 39.979.039, Website: http://www.bhxhhcm.gov.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2388/BHXH-THU ngày 18/08/2009 về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91