Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2048/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2048/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2048/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến.

 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH nhiều tnh, thành phố phản ánh về những khó khăn, vướng mắc khi trin khai thực hiện việc thẩm định giá các dịch vụ y tế (DVYT) mới ban hành theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT/BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04). Để thống nhất thực hiện trên phạm vi cả nước, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Thông tư số 04 và các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế và Công văn số 1513/BHXH-CSYT ngày 20/4/2012 ca BHXH Việt Nam, đồng thời hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành tạm thời theo Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 và Quyết định số 508/QĐ-BYT ngay 20/02/2012 ca Bộ Y tế được xây dựng ở mức cao, không phù hợp với tình hình thực tế tại đa số các địa phương, đồng thời còn khá nhiều vấn đề bất cập đang được BHXH Việt Nam tổng hợp, kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chnh lại. Đnghị BHXH các tnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, STài chính, các cơ sở KCB căn cứ số lượng, chủng loại, mức sử dụng thực tế của các loại vật tư tiêu hao, thuốc, điện, nước tại các cơ sy tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại địa phương, không máy móc áp dụng nguyên trạng định mức kinh tế kỹ thuật ban hành tạm thời theo Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 và 508/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế.

2. Việc xây dựng và thẩm định giá các DVYT mới phải được thực hiện đối với toàn bộ số dịch vụ theo quy định, không thẩm định xác suất hoặc chthẩm định một tỷ lệ nhất định các dịch vụ kỹ thuật như phản ánh của BHXH một số tnh, thành phố. Đồng thời, chxây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá các DVYT đã được thực hiện tại cơ sở KCB.

3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật thuộc mục C4 của Thông tư 04: Căn cứ tên cụ thể của phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa để thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật, chi tiết cơ cấu giá (bao gồm cả định mức thuốc gây mê, gây tê) và mức giá cụ thể ca từng loại phẫu thuật, thủ thuật; không xây dựng và thẩm định giá theo nhóm phẫu thuật, ththuật. Đồng thời, tránh tình trạng các thủ thuật, phẫu thuật có tên khác nhau trong cùng một nhóm phân loại thủ thuật, phẫu thuật tại mục C4 nhưng được áp cùng một định mức sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao, điện, nước...

4. Trong quá trình tham gia xây dựng và thẩm định mức giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư số 04 nêu trên, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tnh, đặc biệt là các tỉnh bị bội chi quỹ BHYT năm 2011 (theo danh sách gửi kèm Công văn này) thực hiện phân tích, đánh giá tác động của giá DVYT mới đi với khả năng cân đối quỹ KCB BHYT của tnh, báo cáo y ban nhân dân để đề xuất mức giá phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và khả năng chi trả của quỹ BHYT theo đúng hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 6.7, Mục 6, Công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế.

5. Đối với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phHồ Chí Minh, yêu cầu Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phối hợp chặt chẽ với các cơ sở KCB này để xây dựng, thẩm định giá các DVYT mới theo Thông tư số 04 trước khi trình Bộ Y tế phê duyệt theo đúng quy định.

Định kỳ hàng tuần, BHXH các tnh có trách nhiệm báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT) để kịp thời có hướng chđạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Sở Y tế các tnh, Tp trực thuộc TW;
- Các Ban: Chi, Kiểm tra;
- Lưu: VT, CSYT (5).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BỘI CHI QUỸ BHYT NĂM 2011 (CĂN CỨ THEO SỐ THỰC THU)
(Ban hàn
h kèm ng văn số: 2048/BHXH-CSYT ngày 01 tháng 6 năm 2012)

STT

Khu vc

Tên tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

1

Khu vực miền Bắc

Hà Giang

2

Bc Giang

3

Bc Ninh

4

Phú Th

5

Hải Phòng

6

Nam Đnh

7

Ninh Bình

8

Thái Bình

9

Thanh Hóa

10

Khu vc miền Trung

Thừa Thiên - Huế

11

Quảng Nam

12

Đà Nng

13

Bình Đnh

14

Bình Thun

15

Khu vực miền Nam

Thành phố Hồ Chí Minh

16

Tây Ninh

17

Long An

18

Cn Thơ

19

Đng Tháp

20

Vĩnh Long

21

An Giang

22

Tin Giang

23

Hậu Giang

24

Kiên Giang

25

Sóc Trăng

26

Cà Mau

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2048/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.069
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49