Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1788/BHXH-BT về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trong trạng thái bình thường mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1788/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1788/BHXH-BT
V/v thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 trong trạng thái bình thường mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2020 trong thời gian thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch hiệu quả, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Giao Lãnh đạo BHXH tỉnh phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng Quản lý thu, cán bộ chuyên quản nắm chắc tình hình từng đơn vị, BHXH cấp huyện; Hằng tháng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.1. Rà soát lao động, tiền lương tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Xây dựng kế hoạch cụ thể làm việc hàng tuần với tất cả doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (trực tiếp tại đơn vị hoặc mời doanh nghiệp lên làm việc) để chia sẻ, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, phương án sử dụng lao động theo từng tháng, quý, năm (lao động tiếp tục tham gia BHXH, chấm dứt hợp đồng lao động; nghỉ không lương; tạm hoãn hợp đồng lao động; ngừng việc có hưởng tiền lương,…). Thống nhất với doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đúng quy định khi hết ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hoàn thành trong tháng 6/2020.

1.2. Rà soát lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết hằng tuần, tháng, quý về số lượng doanh nghiệp được điều tra, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu cơ quan Thuế đến từng cán bộ. Phân công lãnh đạo phụ trách, đôn đốc, theo dõi và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng của cán bộ được giao nhiệm vụ.

- Căn cứ kế hoạch cụ thể, chi tiết hằng tuần, thực hiện rà soát, điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu kịp thời, đầy đủ kết quả sau khi điều tra, khảo sát các doanh nghiệp vào phần mềm vào phần mềm.

- Đối với đơn vị không chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất và lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra đề nghị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

2.1. Giao Lãnh đạo BHXH tỉnh phụ trách, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, cán bộ chuyên quản nắm chắc tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phong tục tập quán, thu nhập của người dân,…đến cấp xã. Trên cơ sở đó, xác định nhóm đối tượng tiềm năng (lao động tại các làng nghề, tiểu thương tại các khu chợ, thương mại, lao động tự do có thu nhập ổn định,…) để tập trung khai thác, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

2.2. Tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp. Chú trọng phát huy tối đa sự ảnh hưởng của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, trưởng thôn, trưởng khu phố… trong công tác tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến, thành tích cao trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những gia đình, cá nhân vận động được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

2.3. Có kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hằng tuần, tháng, quý cho các hệ thống Đại lý thu trên địa bàn, chi tiết đến từng nhân viên đại lý thu và nghiệm thu kế hoạch, chỉ tiêu giao theo từng tuần.

2.4. Tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị khách hàng để vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Hằng tháng, dự kiến số cuộc hội nghị được tổ chức, địa điểm tổ chức, số người mời tham gia hội nghị, số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và kết quả thực hiện.

2.5. Thực hiện nghiêm túc việc gửi Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam) hằng tháng đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia.

3. Về đôn đốc đóng, nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

3.1. Hằng tháng, gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu số C12- TS) và giám sát việc gửi Mẫu C12-TS đến trực tiếp chủ sử dụng lao động theo đúng quy định.

3.2. Đối với các doanh nghiệp đã giải quyết tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí tử tuất: thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp đóng, đầy đủ quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Khi kết thúc thời hạn tạm dừng đóng, chủ động đôn đốc ngay đơn vị, doanh nghiệp đóng kịp thời BHXH, BHYT, BHTN và đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định.

3.3. Đối với các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT (trừ các đơn vị tạm dừng đóng), thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

4. Về thực hiện kế hoạch thu năm 2020: Giám đốc BHXH tỉnh quyết liệt chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN giao tại Quyết định số 06/QĐ-BHXH ngày 11/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2020.

5. Định kỳ thứ 2 hằng tuần, gửi báo cáo BHXH Việt Nam (Phụ lục kèm theo Công văn này về địa chỉ email: banthu@vss.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1788/BHXH-BT về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trong trạng thái bình thường mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


94

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144