Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1569/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 08/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn trả lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1569/BHXH-TCKT hướng dẫn chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) vào tài khoản người khác. Theo đó:

- Bổ sung vào mẫu 18-CHB kèm theo Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 về quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp chỉ tiêu “Tên chủ tài khoản”.

- Trong trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có yêu cầu chuyển tiền của mình vào tài khoản cá nhân của người khác, thì:

+ Người hưởng lập một thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo mẫu 18-CHB đã được bổ sung như trên;

+ Hoặc người hưởng lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 01) theo Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015;

+ Trong giấy tờ lập, người hưởng cần ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản và sau đó gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

Công văn 1569/BHXH-TCKT được ban hành vào ngày 08/5/2017.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/BHXH-TCKT
V/v chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để thống nhất thực hiện việc người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của mình vào tài khoản cá nhân của người khác; Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 20 Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (Quyết định số 828/QĐ-BHXH), BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh) như sau:

1. Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của mình vào tài khoản cá nhân của người khác, BHXH tỉnh hướng dẫn người hưởng lập 01 Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 18-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH được bổ sung chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Văn bản này hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01) theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

2. BHXH tỉnh thông báo thông tin thay đổi của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để thực hiện quản lý người hưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 828/QĐ-BHXH.

3. Về mẫu biểu: Bổ sung chỉ tiêu “Tên chủ tài khoản” vào mẫu số 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH (biểu mẫu sửa đổi đính kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TCT Bưu điện Việt Nam (để p/h);
- CSXH;
- Lưu: VT, TCKT (2)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

 

PHỤ LỤC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 1569/BHXH-TCKT ngày 08/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác)

Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã............

Tên tôi là:.................................................................. Ngày, tháng, năm sinh:.....................

Số sổ BHXH/Số định danh:..................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:...................................... ngày cấp:...................., nơi cấp:..........

Từ tháng................... năm......................, đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Thông tin người hưởng

Thông tin trước khi thay đổi, bổ sung

Thông tin đề nghị thay đổi, bổ sung

1. Giới tính

 

 

2. Số điện thoại

 

 

3. Số điện thoại người thân khi cần liên lạc

 

 

4. Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố)

 

 

5. Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

5.1. Nhận bằng tiền mặt: Địa chỉ nhận (ghi đầy đủ: xã/phường, tổ dân phố/tổ chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)

 

 

5.2. Nhận qua Tài khoản:

 

 

- Tên chủ tài khoản

 

 

- Số tài khoản cá nhân

- Ngân hàng nơi mở TK

 

 

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

....., ngày ......... tháng .......... năm .........
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Ghi đầy đủ đối với những thông tin có thay đổi; thông tin nào không bổ sung, sửa đổi đề nghị gạch (x) vào ô tương ứng.

- Bổ sung thêm chỉ tiêu “Tên chủ tài khoản” tại Gạch đầu dòng thứ nhất Mục 5.2.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1569/BHXH-TCKT ngày 08/05/2017 về chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản người khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183