Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1568/BHXH-PC năm 2020 về đôn đốc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1568/BHXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 20/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/BHXH-PC
V/v đôn đốc thực hiện TN&TKQ giải quyết TTHC và DVC trực tuyến

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đã thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn. Qua theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của BHXH các địa phương cho thấy, các hình thức giao dịch điện tử, sử dụng mạng xã hội (Zalo), dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, trả kết quả TTHC đã giúp BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách xã hội.

Căn cứ chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3793/VPCP-KSTT ngày 14/5/2020 về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Kịp thời xử lý các TTHC đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo đúng tiến độ quy định (các hồ sơ: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất).

2. Thường xuyên truy cập Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn theo hướng dẫn tại Công văn số 1504/BHXH-PC ngày 14/5/2020 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia để kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền.

3. Theo dõi chặt chẽ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC, kịp thời chấn chỉnh tình trạng hồ sơ quá hạn giải quyết; nghiêm túc thực hiện việc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH.

4. Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; xác định đây là hình thức hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC không chỉ trong giai đoạn giãn cách xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chủ động tìm tòi các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam.

5. Xử lý nghiêm các cán bộ, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC; không để tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần đến cơ quan BHXH để giải quyết về một vấn đề.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên; giao Vụ Pháp chế theo dõi tình hình thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Ngành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1568/BHXH-PC năm 2020 về đôn đốc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182