Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1504/BHXH-PC năm 2020 về sử dụng Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1504/BHXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 14/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/BHXH-PC
V/v sử dụng Hệ thống PAKN tại Cổng dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị: Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và Công văn số 9559/VPCP-KSTT ngày 21/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, BHXH Việt Nam cung cấp tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống phản ánh, kiến nghị (PAKN) như sau:

1. Đăng nhập, sử dụng Hệ thống PAKN

a) Đăng nhập Hệ thống: Người sử dụng truy cập đường dẫn https://pakn.dichvucong.gov.vn để vào Hệ thống PAKN theo tài khoản, và mật khẩu được phân quyền sử dụng của đơn vị.

(Tài khoản, mật khẩu được gửi trực tiếp vào hộp thư điện tử của đơn vị)

b) Sử dụng Hệ thống PAKN để thực hiện:

- Tiếp nhận PAKN;

- Xử lý PAKN (bao gồm cả việc cập nhật văn bản trả lời của đơn vị lên Hệ thống PAKN).

(Quy trình cụ thể theo hướng dẫn tại tài liệu gửi kèm theo)

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ sử dụng Hệ thống PAKN cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị theo tài khoản của đơn vị;

2.2. Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ sử dụng Hệ thống PAKN cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng BHXH tỉnh theo tài khoản của Văn phòng BHXH tỉnh; cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại BHXH cấp huyện sử dụng Hệ thống PAKN theo tài khoản của BHXH cấp huyện.

2.3. Trách nhiệm của viên chức được giao nhiệm vụ sử dụng Hệ thống PAKN

a) Hằng ngày đăng nhập tài khoản được giao sử dụng để tra cứu tình hình PAKN. Trường hợp phát sinh PAKN thì xử lý như sau:

- Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Viên chức là cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của đơn vị sau khi tiếp nhận PAKN phải kịp thời trình Lãnh đạo Đơn vị chỉ đạo xử lý PAKN.

- Đối với BHXH địa phương: Viên chức là cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng BHXH tỉnh và viên chức là cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của BHXH cấp huyện sau khi tiếp nhận PAKN phải kịp thời trình Lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác pháp chế và Lãnh đạo BHXH cấp huyện chỉ đạo xử lý PAKN.

b) Theo dõi, đôn đốc việc xử lý PAKN tại đơn vị;

c) Kịp thời cập nhật kết quả trả lời PAKN lên Hệ thống.

2.4. Thời hạn xử lý và trả lời PAKN được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố được cấp tài khoản tổ chức tiếp nhận và xử lý PAKN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) theo số điện thoại (024)39.928.017, email: thutuchanhchinh@vss.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1504/BHXH-PC năm 2020 về sử dụng Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182