Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 125/BHXH-KT thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 125/BHXH-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Đức Thuật
Ngày ban hành: 01/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/BHXH-KT
V/v: Thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã

Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 1544/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2012; căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của BHXH các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi là BHXH huyện), BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Về việc phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra.

- Năm 2012, BHXH Thành phố Hà Nội phân công, phân cấp việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra trên một số lĩnh vực quản lý cho BHXH các quận, huyện: Ba Đình, Hà Đông, Đống Đa, Từ Liêm, Thạch Thất.

- Nội dung phân công, phân cấp:

+ Kiểm tra việc đăng ký, thực hiện trách nhiệm đóng và quản lý hồ sơ tham gia BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn do BHXH huyện quản lý;

+ Kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động;

+ Kiểm tra việc giải quyết, thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động;

+ Kiểm tra việc tổ chức chi trả và quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại các đại diện chi trả.

- Về quy trình kiểm tra: thực hiện theo Quy định tại Chương II, Quyết định số 1313/QĐ-BHXH. Cần chú ý đối với văn bản kết luận xử lý sau kiểm tra do Giám đốc BHXH quận, huyện ký ban hành sau khi đã báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc BHXH Thành phố;

- Về số đơn vị thực hiện kiểm tra: mỗi đơn vị BHXH các quận, huyện: Ba Đình, Hà Đông, Đống Đa, Từ Liêm, Thạch Thất thực hiện kiểm tra 10 đơn vị sử dụng lao động và 05 đại diện chi trả trên địa bàn theo các nội dung trên. BHXH các quận, huyện lập kế hoạch cụ thể để triển khai, báo cáo về BHXH Thành phố trước ngày 15 tháng 2 năm 2012;

- Phân công cán bộ theo dõi công tác kiểm tra và mở đầy đủ các loại sổ sách để theo dõi, quản lý về công tác kiểm tra theo quy định tại Chương III, Quyết định số 1313/QĐ-BHXH .

2. Về chế độ báo cáo về công tác kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Định kỳ hàng tháng, BHXH huyện lập báo cáo kết quả công tác kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo mẫu gửi kèm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Đối với BHXH các quận, huyện: Ba Đình, Hà Đông, Đống Đa, Từ Liêm, Thạch Thất lập báo cáo đầy đủ các nội dung theo mẫu; đối với BHXH các Quận, huyện, thị xã còn lại lập báo cáo các nội dung tại mục IV.

- Báo cáo tháng thực hiện chốt số liệu từ ngày 26 tháng trước đến hết ngày 25 tháng lập báo cáo và gửi về BHXH Thành phố trước ngày 27 hằng tháng (qua phòng Kiểm tra) để kịp tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam; nội dung báo cáo nêu rõ kết quả công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các đề xuất, kiến nghị về xử lý các sai phạm; các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm tra.

Công văn này thay thế Công văn số 1412/BHXH-KT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của BHXH thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Thành phố (qua phòng Kiểm tra) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi (để thực hiện);
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu VT, KT (02b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Thuật

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HÀ NỘI
BHXH QUẬN, HUYỆN...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-BHXH

........, ngày...... tháng....... năm .......

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THÁNG … NĂM….

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

2. Khó khăn:

II. Thực hiện kế hoạch kiểm tra (nếu được BHXH thành phố phân cấp thực hiện kiểm tra):

Nội dung

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ % TH KH

1. Số đơn vị được kiểm tra

 

 

 

 + Đơn vị sử dụng lao động

 

 

 

 + Đại diện chi trả

 

 

 

2. Số đơn vị được kiểm tra đã có kết luận

 

 

 

 + Đơn vị sử dụng lao động

 

 

 

 + Đại diện chi trả

 

 

 

III. Kết quả kiểm tra (nếu được BHXH thành phố phân cấp thực hiện kiểm tra):

Nội dung

Thực hiện

Luỹ kế

1. Số tiền phải thu hồi

 

 

2. Số tiền đã thu hồi

 

 

3. Số tiền phải truy hoàn

 

 

4. Số tiền đã truy hoàn

 

 

5. Kết quả kiểm tra thu BHXH, BHYT, BHTN

 

 

- Số lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc

 

 

- Số lao động truy đóng không đúng quy định

 

 

- Tổng số tiền truy hoàn do thu không đúng quy định

 

 

6. Kết quả kiểm tra sổ BHXH

 

 

- Tổng số lao động chưa được cấp sổ

 

 

- Tổng số lao động ngừng làm việc chưa được nhận sổ

 

 

- Số lao động chưa được in tờ rời

 

 

- Tổng số sổ BHXH thu hồi

 

 

- Tổng số sổ BHXH ghi sai nội dung

 

 

7. Kết quả kiểm tra thẻ BHYT

 

 

- Tổng số đơn vị chưa được cấp thẻ

 

 

- Tổng số lao động chưa được cấp thẻ

 

 

- Tổng số lao động cấp thẻ chậm

 

 

- Tổng số thẻ BHYT thu hồi

 

 

8. Xử phạt hành chính

 

 

- Số đơn vị, cá nhân đã đề nghị xử phạt

 

 

- Số đơn vị, cá nhân đã xử phạt

 

 

- Số đơn vị, cá nhân chưa xử phạt

 

 

IV. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

1. Số đơn tồn kỳ trước chuyển sang:

 

2. Số đơn nhận trong kỳ:

 

3. Số đơn đã thụ lý giải quyết:

 

Trong đó: + Trực tiếp giải quyết

 

                + Chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền

 

                + Trả lại đơn và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền

 

                + Lưu đơn do trùng, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh

 

4. Số đơn chưa giải quyết:

 

5. Số lượt tiếp công dân:

 

V. Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………...........

VI. Đề xuất, kiến nghị:

...............................................................................................................................

 

Nơi nhận:
- BHXH TP Hà Nội; (để báo cáo);
- Lưu …;

GIÁM ĐỐC

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
--------

 

Số:     /KTra

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2012

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Trình lần thứ: 01

Kính gửi: Giám đốc Nguyễn Thị Phương Mai.

* Vấn đề trình: văn bản phân công, phân cấp và báo cáo về công tác kiểm tra, tiếp công dân tại BHXH các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* Công văn kèm theo: Dự thảo văn bản gửi BHXH các quận, huyện, thị xã và Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 1544/QĐ-BHXH ngày 27/12/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2012.

1. Tóm tắt nội dung

Để triển khai Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 1544/QĐ-BHXH ngày 27/12/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2012 và qua đánh giá tình hình tế, điều kiện cụ thể tại các đơn vị; Phòng Kiểm tra đề xuất việc phân công, phân cấp (tạm thời) công tác kiểm tra năm 2012 và hướng dẫn lập báo cáo hàng tháng của các quận, huyện, thi xã trên địa bàn.

Cụ thể: Năm 2012 phân công, phân cấp công tác kiểm tra cho 05 quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Hà Đông, Đống Đa, Từ Liêm, Thạch Thất.

Về Báo cáo hàng tháng, hướng dẫn cụ thể hơn mẫu báo cáo do BHXH Việt Nam quy định.

 

 

2. Đề xuất của chuyên viên

Kính đề nghị lãnh đạo phê duyệt văn bản.

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Tuyển

 

3. Ý kiến của Lãnh đạo phòng Kiểm tra

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng Nguyễn Huy Quân

 

4. Ý kiến của Phó Giám đốc phụ trách

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thuật

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

 

5. Ý kiến Giám đốc

 

 

Nguyễn Thị Phương Mai

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2012

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 125/BHXH-KT thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85