Công ty đại chúng là gì? Thủ tục đăng ký công ty đại chúng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
01/08/2022 13:59 PM

Trong lĩnh vực chứng khoán thì loại hình công ty đại chúng được một số doanh nghiệp lựa chọn để hoạt động và giao dịch. Vậy công ty đại chúng là gì? Thủ tục đăng ký công ty đại chúng thế nào?

Công ty đại chúng là gì? Thủ tục đăng ký công ty đại chúng

Công ty đại chúng là gì? Thủ tục đăng ký công ty đại chúng 

1. Công ty đại chúng là gì?

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 thì công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

- Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

Theo Điều 34 Luật Chứng khoán 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký như sau:

- Công bố thông tin theo quy định;

- Tuân thủ quy định về quản trị công ty;

- Thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định  về đăng ký chứng khoán;

- Công ty đại chúng có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ thì phải thực hiện:

Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng. 

Sau 02 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, công ty đại chúng có quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết khi đáp ứng các điều kiện niêm yết chứng khoán;

- Công ty đại chúng đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải đưa cổ phiếu vào niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng.

3. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Chứng khoán 2019 quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng như sau:

- Giấy đăng ký công ty đại chúng;

- Điều lệ công ty;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

Bản công bố thông tin

- Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. 

Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

- Danh sách cổ đông.

4. Thủ tục đăng ký công ty đại chúng

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 quy định về thủ tục đăng ký công ty đại chúng như sau:

- Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ thực hiện:

Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy định cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ của công ty cổ phần hoặc nhận được báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán của công ty cổ phần thì:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

>>> Xem thêm: Công ty đại chúng có được quyền mua lại cổ phiếu của chính mình khi đang trong quá trình chào bán, phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn không?

Trong công bố thông tin định kỳ công ty đại chúng phải công bố những nội dung nào? Việc công bố thông tin định kỳ được thực hiện như thế nào?

Hồ sơ đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng gồm những giấy tờ gì? Hủy tư cách của công ty đại chúng được quy định như thế nào theo quy định hiện nay?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,355

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn