Hợp tác xã có thể chia tài sản để thành lập nhiều hợp tác xã mới không?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
03/04/2024 15:45 PM

Xin cho tôi hỏi hợp tác xã có thể chia tài sản để thành lập nhiều hợp tác xã mới không? - Mẫn Nhi (Bình Phước)

Hợp tác xã có thể chia tài sản để thành lập nhiều hợp tác xã mới không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hợp tác xã có thể chia tài sản để thành lập nhiều hợp tác xã mới không?

Theo Điều 92 Luật Hợp tác xã 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể chia tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên hiện có (sau đây gọi là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới.

Lưu ý: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó thực hiện nghĩa vụ này. 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi chia theo phương án do Đại hội thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia quyết định.

Như vậy, theo quy định nêu trên, hợp tác xã có thể chia tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên hiện có để thành lập hai hoặc nhiều hợp tác xã mới. 

Tuy nhiên, sau khi hợp tác xã mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì hợp tác xã bị chia sẽ chấm dứt tồn tại.

2. Thủ tục chia hợp tác xã được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Hợp tác xã 2023 thì thủ tục chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện như sau:

- Đại hội thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia thông qua nghị quyết chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ.

Nghị quyết chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia; 

+ Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới; 

+ Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia quyền, tài sản bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; 

+ Phương án sử dụng lao động; 

+ Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi vốn góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia sang hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới; 

+ Nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia; 

+ Thời hạn thực hiện chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Nghị quyết chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết;

- Việc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới được thực hiện theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 Luật Hợp tác xã 2023

Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới bao gồm tài liệu quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã 2023 và nghị quyết chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 343

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn