Tổng hợp 05 Luật mới thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/06/2022 10:57 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp 05 Luật mới (gồm Luật Cảnh sát cơ động 2022; Luật Điện ảnh 2022; Luật Thi đua, khen thưởng 2022; Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022) thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tổng hợp 05 Luật mới thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV

Tổng hợp 05 Luật mới thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV

STT

Tên văn bản luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

Bài viết liên quan

1

 Luật Cảnh sát cơ động 2022

14/6/2022

01/01/2023

Tại đây

2

 Luật Điện ảnh 2022

15/6/2022

01/01/2023

Tại đây

3

 Luật Thi đua, khen thưởng 2022

15/6/2022

01/01/2024

Tại đây

4

 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

16/6/2022

01/01/2023

Tại đây

5

 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

16/6/2022

01/01/2023

Tại đây

 

File tổng hợp 05 luật

1. Luật Cảnh sát cơ động 2022

Luật Cảnh sát cơ động 2022 được thông qua ngày 14/6/2022, gồm 5 chương, 33 điều thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động như kinh phí, cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư trang bị hiện đại, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho các hoạt động của Cảnh sát cơ động; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Cảnh sát cơ động. (Xem thêm tại đây)

2. Luật Điện ảnh 2022

Luật Điện ảnh 2022 được thông qua ngày 15/6/2022 gồm 8 chương, 50 điều.

Luật này quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh với nhiều quy định mới mang tính đột phá:

Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: Sản xuất phim thực hiện theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam;  Sáng tác kịch bản phim, phát hành, phổ biến phim, cung cấp kinh phí tổ chức, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phổ biến phim phục vụ vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn; phục vụ trẻ em, lực lượng vũ trang và nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, giáo dục khác;…

Về phát triển nguồn nhân lực điện ảnh: Nhà nước có chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển tài năng điện ảnh, ưu tiên hỗ trợ tài năng trẻ; đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực điện ảnh. Đồng thời, nhà nước ưu tiên đầu tư, xây dựng một số cơ sở đào tạo, ngành đào tạo về điện ảnh đạt tiêu chuẩn quốc tế; hỗ trợ các cơ sở đào tạo về văn hóa nghệ thuật đào tạo chuyên ngành hoặc liên kết đào tạo điện ảnh ở trong nước và nước ngoài;.. (Xem thêm tại đây)

3. Luật Thi đua, khen thưởng 2022

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được thông qua ngày 15/6/2022 có bố cục gồm 8 Chương, 96 Điều quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.

Các loại hình khen thưởng theo Luật quy định gồm có:

Khen thưởng công trạng là khen thưởng cho cá nhân, tập thể thường xuyên có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Khen thưởng đột xuất là khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình lập được thành tích xuất sắc đột xuất;

Khen thưởng phong trào thi đua là khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát động, chỉ đạo trong thời gian cụ thể hoặc thi đua theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước;

Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc;

Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích, có quá trình công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân… (Xem thêm tại đây)

4. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được thông qua ngày 16/6/2022 gồm 157 điều.

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Điều khoản chuyển tiếp của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định: Các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực và còn thời hạn hợp đồng thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng để phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và để áp dụng quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022. (Xem thêm tại đây)

5. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 được thông qua ngày 16/6/2022.

Về tác giả, đồng tác giả; quyền nhân thân: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, khoản 1 Điều 12a của dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi đã quy định nhiều tiêu chí để xác định đồng tác giả, gồm tiêu chí về số lượng (từ 2 người trở lên), về tính chất (cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm), sự thống nhất ý chí (cùng chủ ý tạo ra một tổng thể hoàn chỉnh tác phẩm); khoản 2 và khoản 3 Điều 12a đã quy định về trường hợp không phải là đồng tác giả và cơ chế thực hiện quyền nhân thân, quyền tài sản đối với các đồng tác giả để bảo đảm chặt chẽ, thuận lợi trong quá trình thực thi quyền tác giả.

Thực tiễn thi hành pháp luật cũng như tham khảo pháp luật các nước cho thấy, không có cơ sở để quy định tỷ lệ thời gian đóng góp để xác định đồng tác giả. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật. (Xem thêm tại đây)

>>> Xem thêm: Có phải ký lại hợp đồng lao động cho người lao động khi luật mới có hiệu lực không? Hợp đồng lao động bao gồm những nội dung gì?

Những chính sách mới sắp có hiệu lực từ tháng 06/2022: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực tổ chức cán bộ? Đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm nông nghiệp?

Sắp tới, giảng viên đại học sẽ được hưởng những chính sách mới nào? Dự kiến kéo dài tuổi nghỉ hưu của giảng viên đại học thêm bao nhiêu năm?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn