Sẽ có 25 Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
23/12/2020 11:46 AM

Ngày 22/12/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 2197/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Sẽ có 25 Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV

Sẽ có 25 Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV

Theo đó, sẽ có 09 Nghị định, 16 Thông tư và 02 Quyết định của Thủ tướng để hướng dẫn các Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV, cụ thể:

TT

Tên luật và ngày có hiệu lực của Luật

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thời hạn trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền

Ghi chú

1

Luật Cư trú (sửa đổi) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

1. Nghị định thay thế Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (khoản 2 Điều 16, khoản 7 Điều 19, khoản 10 Điều 21, khoản 3 Điều 24, khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 36)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

2. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết Luật Cư trú (khoản 3 Điều 15; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 31; khoản 3 Điều 33)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2021

 

3. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú (Điểm d khoản 2 Điều 32)

Tháng 5/2021

 

4. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác làm việc trong quân đội nhân dân (khoản 3 Điều 15)

Bộ Quốc phòng

Tháng 5/2021

 

2

Luật Thỏa thuận quốc tế

(Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

5. Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 23)

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

6. Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (khoản 3 Điều 50)

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

7. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân (khoản 1 Điều 26)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng  5/2021

 

8. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân (khoản 2 Điều 26)

Bộ Công an

Tháng 5/2021

 

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

9. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (khoản 5, 6 và 11 Điều 1)

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 6/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

10. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm HIV/AIDS (khoản 11 Điều 1)

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 6/2021

 

4

Luật Biên Phòng Việt Nam (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022)

11. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam (khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 27)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 9/2021

 

12. Nghị định quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng (khoản 2 Điều 22)

Tháng 9/2021

 

13. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng (khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 29)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2021

 

14. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng (khoản 3 Điều 19)

Bộ Quốc phòng

Tháng 11/2021

 

5

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (Luật có hiệu lực từ 01/01/2022)

15. Nghị định quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10, khoản 4 Điều 12, khoản 4 Điều 16, khoản 6 Điều 17, khoản 3 Điều 24, khoản 5 Điều 25, khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 54, khoản 2 Điều 74)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 9/2021

 

16. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (khoản 3 Điều 66)

Tháng 9/2021

 

17. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn bị nguồn lao động, điều kiện hợp đồng và mẫu văn hợp đồng, văn bản đăng ký, giáo dục định hướng (khoản 5 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 58, khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 21, khoản 2 Điều 40, Điểm a khoản 1 Điều 53, khoản 3 Điều 22, Điểm c khoản 4 Điều 23, Điểm e khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 65)

Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2021

 

18. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ cập nhật trên cơ sở dữ liệu (điểm m khoản 2 Điều 26, điểm l khoản 2 Điều 41, điểm g khoản 2 Điều 43)

Tháng 10/2021

 

6

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

(Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022)

19. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường (khoản 4 Điều 9, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều 14, khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 21, khoản 4 Điều 23, khoản 2 Điều 24, khoản 3 Điều 25, khoản 7 Điều 28, khoản 7 Điều 33, khoản 7 Điều 37, khoản 6 Điều 43, khoản 6 Điều 44, khoản 5 Điều 46, khoản 8 Điều 49, khoản 6 Điều 51, khoản 4 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 5 Điều 54, khoản 5 Điều 55, khoản 7 Điều 56, khoản 3 Điều 59, khoản 5 Điều 61, khoản 1 Điều 63, khoản 7 Điều 65, khoản 7 Điều 67, điểm d khoản 2 Điều 69, khoản 2 Điều 70, khoản 3 Điều 71, khoản 8 Điều 72, khoản 7 Điều 73, khoản 4 Điều 78, khoản 3, khoản 4 Điều 79, khoản 3 Điều 80, khoản 5 Điều 85, khoản 1 Điều 86, khoản 1 Điều 105, khoản 4 Điều 110, khoản 7 Điều 111, khoản 7 Điều 112, khoản 4 Điều 114, khoản 3 Điều 115, khoản 7 Điều 121, khoản 4 Điều 131, khoản 4 Điều 132, khoản 4 Điều 135, khoản 5 Điều 137, khoản 5 Điều 138, khoản 2 Điều 140, khoản 5 Điều 141, khoản 4 Điều 142, khoản 3 Điều 143, khoản 5 Điều 144, khoản 4 Điều 145, khoản 2 Điều 146, khoản 7 Điều 148, khoản 5 Điều 149, khoản 5 Điều 150, khoản 3 Điều 151, khoản 4 Điều 158, khoản 6 Điều 160, khoản 4 Điều 167, khoản 6 Điều 171)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 9/2021

 

20. Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (khoản 8 Điều 91, khoản 8 Điều 92, khoản 11 Điều 139)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 9/2021

 

21. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (khoản 3 Điều 91)

Tháng 10/2021

 

22. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 10, điểm b khoản 2 Điều 14, điểm a khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 27, khoản 2 Điều 32, khoản 11 Điều 34, khoản 5 Điều 40, khoản 9 Điều 49, điểm d khoản 2 Điều 58, khoản 4 Điều 62, khoản 8 Điều 67, điểm b khoản 2 Điều 69, khoản 6 Điều 72, khoản 2 Điều 75, khoản 2 Điều 76, khoản 5 Điều 78, khoản 5 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 5 Điều 83, khoản 4 Điều 84, khoản 6 Điều 86, khoản 1 Điều 113, điểm b khoản 1 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 116, khoản 4 Điều 117, khoản 5 Điều 118, khoản 5 Điều 119, khoản 5 Điều 120, khoản 7 Điều 126, khoản 6 Điều 148)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2021

 

23. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu (điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 91, điểm b khoản 3 Điều 92, khoản 6 Điều 92)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tháng 10/2021

 

24. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương (khoản 2 Điều 45)

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2021

 

25. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (khoản 5 Điều 62)

Bộ Y tế

Tháng 11/2021

 

26. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm (khoản 5 Điều 63)

Bộ Y tế

Tháng 11/2021

 

27. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định tại Điều 86 (khoản 7 Điều 86)

Bộ Xây dựng

Tháng 10/2021

 

Quyết định 2197/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2020.

>> Xem thêm: Danh sách 07 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,670

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn