Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
03/03/2023 12:42 PM

Xin hỏi việc miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện khi nào? Cách thức bầu lại Ban quản trị ra sao? - Ngọc Minh (Bình Dương)

Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

1.1 Miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Theo khoản 1 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư (ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD) quy định về việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây: 

- Thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin miễn nhiệm;

- Thành viên Ban quản trị không còn là chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (đối với trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu);

- Thành viên Ban quản trị chuyển đi nơi khác;

- Trưởng Ban quản trị của tòa nhà chung cư tách khỏi cụm nhà chung cư trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư;

- Thành viên Ban quản trị của tòa nhà nhập vào cụm nhà chung cư trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 21 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư.

1.2 Bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Theo khoản 2 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định về việc bãi miễn Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thực hiện khi có đề nghị của Ban quản trị hoặc đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ trong các trường hợp sau đây:

- Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư theo quy định Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư;

- Ban quản trị không hoạt động sau khi được bầu;

- Thành viên Ban quản trị vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị;

- Thành viên Ban quản trị không tham gia các hoạt động của Ban quản trị trong 06 tháng liên tiếp hoặc không tham dự tối thiểu 30% tổng số các cuộc họp của Ban quản trị trong 01 năm.

2. Bầu lại thành viên Ban quản trị nhà chung cư

2.1 Bầu lại thành viên Ban quản trị tòa nhà chung cư

Theo khoản 3 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định về việc bầu lại thành viên Ban quản trị tòa nhà chung cư được thực hiện như sau:

- Trường hợp bầu thay thế Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị thì phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để quyết định theo quy định tại Điều 14 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư; trường hợp miễn nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử đại diện khác thay thế mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường;

- Trường hợp bầu thành viên Ban quản trị không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thì Ban quản trị đề xuất người thay thế và gửi xin ý kiến của các đại diện chủ sở hữu căn hộ;

- Nếu được tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao hoặc có số lượng ít hơn theo quyết định của hội nghị nhà chung cư đồng ý thì người được đề xuất được công nhận là thành viên Ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không có đủ số người đồng ý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thì phải họp hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà để bầu người thay thế theo quy định tại Điều 14 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư.

2.2  Bầu lại thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư

Theo khoản 4 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư  quy định về Việc bầu lại thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư được thực hiện như sau:

- Trường hợp bầu thay thế Ban quản trị cụm nhà chung cư hoặc bầu thay thế Trưởng ban quản trị thì phải tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư bất thường để quyết định theo quy định tại Điều 14 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư;

- Trường hợp bầu thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thì Ban quản trị đề xuất người thay thế và gửi xin ý kiến của các đại diện chủ sở hữu căn hộ của tòa nhà có thành viên Ban quản trị cần thay thế;

- Nếu được tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà này hoặc có số lượng ít hơn theo quyết định của hội nghị nhà chung cư đồng ý thì người được đề xuất được công nhận là thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư;

- Trường hợp không có đủ số người đồng ý theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thì thì phải họp hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để bầu người thay thế theo quy định tại Điều 14 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Trường hợp miễn nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị cụm nhà chung cư là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử đại diện khác thay thế mà không phải tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư bất thường.

Đỗ Thành Long

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,427

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn