Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
27/05/2024 16:30 PM

Tổng cục Thuế có Công văn 2134/TCT-CS ngày 20/5/2024 trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc (Hình từ internet)

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 1209/CTTPHCM-TTKT5 ngày 25/01/2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Amanotes Việt Nam (gọi tắt là Công ty) trong lĩnh vực game âm nhạc.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm.

- Văn bản quy phạm pháp luật về sản phẩm phần mềm qua các giai đoạn:

+ Phụ lục danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 và Thông tư 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2013/TT-BTTTT nêu trên của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Căn cứ Thông tư 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 và Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm.

Theo đó, dự án đầu tư mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm đế được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định thì sản phẩm phần mềm của dự án đầu tư mới của doanh nghiệp phải đáp ứng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về sản phẩm phần mềm nêu trên. Trường hợp trong quá trình xử lý phát sinh vướng mắc liên quan đến lĩnh vực sản xuất phần mềm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.

Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định như sau:

- Yêu cầu chung đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất sản phẩm phần mềm:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp. Đối với cá nhân: có mã số thuế cá nhân; có kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm;

+ Sản phẩm phần mềm do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đáp ứng được yêu cầu ở Khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT, và hoạt động đó thuộc một hoặc nhiều trường hợp trong số các trường hợp sau:

+ Hoạt động thuộc một hoặc nhiều công đoạn trong các công đoạn từ 2 đến 4 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT đối với sản phẩm phần mềm nêu tại Điểm b, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT.

+ Hoạt động nêu tại công đoạn 1, công đoạn 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có hoạt động thỏa mãn quy định tại Điểm a, Khoản này đối với cùng một sản phẩm phần mềm.

+ Hoạt động thuộc công đoạn 6 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có các hoạt động thuộc đầy đủ cả 5 công đoạn từ 1 đến 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT đối với cùng một sản phẩm phần mềm.

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

Như vậy theo quy định trên thì doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phần mềm sẽ được được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

(Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 796

Bài viết về

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn