Các trường hợp cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/05/2024 16:00 PM

Xin hỏi trường hợp nào thì cá nhân được cấp,thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng? - Quế Trân (TPHCM)

Các trường hợp cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Các trường hợp cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm a khoản 18 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP) quy định về việc cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

* Chứng chỉ hành nghề được cấp cho cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu (bao gồm trường hợp lần đầu được cấp chứng chỉ và trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng chưa có trong chứng chỉ); điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề;

- Gia hạn chứng chỉ hành nghề;

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ;

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề cũ còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin;

- Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

* Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

- Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

- Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

- Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

- Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

* Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm a khoản 18 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP).

Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

* Cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm a khoản 18 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP).

2. Thẩm quyền cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (bổ sung bởi khoản 19 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP) quy định về thẩm quyền cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

* Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;

- Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III;

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận quy định tại Điều 81 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 25 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP) cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

* Thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp;

- Trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (bổ sung bởi khoản 19 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP) thực hiện việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề và cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với chứng chỉ do mình cấp trước đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 110 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm c khoản 36 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP).

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 374

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn