Điều kiện cho phép thành lập trường đại học tư thục tại Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
12/01/2023 08:37 AM

Xin cho tôi hỏi để được phép thành lập trường đại học tư thục tại Việt Nam thì cần đáp ứng các điều kiện như thế nào? - Thành Hiếu (TP.HCM)

Điều kiện cho phép thành lập trường đại học tư thục tại Việt Nam

Điều kiện cho phép thành lập trường đại học tư thục tại Việt Nam

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thế nào là trường đại học tư thục?

Theo điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018), trường đại học tư thục là một loại hình cơ sở giáo dục đại học do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.

Cụ thể, cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng.

(Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018))

2. Điều kiện cho phép thành lập trường đại học tư thục tại Việt Nam

Cụ thể tại Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP), điều kiện cho phép thành lập trường đại học tư thục tại Việt Nam được quy định như sau:

- Có đề án thành lập trường đại học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới các trường đại học được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, nội dung đề án thành lập trường cần nêu rõ:

+ Tên gọi;

+ Ngành, nghề, quy mô đào tạo;

+ Mục tiêu, nội dung, chương trình;

+ Nguồn lực tài chính;

+ Đất đai;

+ Cơ sở vật chất;

+ Giảng viên và cán bộ quản lý;

+ Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý;

+ Kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn;

+ Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, khuyến khích các trường đại học tư thục thành lập trường hoạt động không vì lợi nhuận.

- Có văn bản chấp thuận về việc thành lập trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính (trừ trường hợp trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

-. Có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính tối thiểu là 05 ha và đạt bình quân tối thiểu là 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển

- Đối với trường tư thục phải có vốn đầu tư với mức tối thiểu là 1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường); vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản; đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 500 tỷ đồng.

- Có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo trong đề án thành lập trường.

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt cho phép thành lập trường đại học tư thục

Hồ sơ đề nghị phê duyệt cho phép thành lập trường đại học tư thục tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 88 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(i) Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép thành lập của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường đại học tư thục;

(ii) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại địa phương.

Văn bản chấp thuận cần nêu rõ về sự cần thiết, sự phù hợp của việc thành lập trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương cấp đất hoặc cho thuê đất xây dựng trường, địa điểm khu đất và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường; văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất (nếu có);

(iii) Đề án thành lập trường đại học;

(iv) Đối với hồ sơ thành lập trường đại học tư thục, ngoài các văn bản nêu tại (i), (ii), (iii) thì hồ sơ cần có thêm các văn bản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đây:

+ Danh sách các thành viên sáng lập;

+ Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

+ Bản cam kết góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức và ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường;

+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn;

+ Biên bản thỏa thuận góp vốn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,754

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn