Chính sách mới >> Tài chính 19/04/2024 14:43 PM

Quyết toán thuế TNCN là gì? 29 câu hỏi về kỳ quyết toán thuế TNCN 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/04/2024 14:43 PM

Người nộp thuế muốn thực hiện quyết toán thuế TNCN 2024 thì cần đăng ký tài khoản, khai thuế,... như thế nào? – Khánh Băng (TPHCM)

Những câu hỏi thường gặp trong kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2024

Những câu hỏi thường gặp trong kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2024 (Hình từ internet)

28 câu hỏi về kỳ quyết toán thuế TNCN 2024

Câu 1: Quyết toán thuế TNCN là gì?

Theo quy định tại Điều 2 và 26 Thông tư 111/2013/TT-BTCThông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, Cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân thực hiện việc giữ lại tiền thuế, trừ vào thu nhập trả cho cá nhân (khấu trừ thuế) theo tháng hoặc theo quý.

Do đó tại thời điểm cuối năm cần thực hiện quyết toán thuế TNCN để tổng hợp lại tổng thu nhập người nộp thuế nhận được trong năm dương lịch và tính lại chính xác số thuế TNCN mà cá nhân đó phải nộp. Trong 10 loại thu nhập tính thuế TNCN thì chỉ có thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là phải thực hiện quyết toán thuế.

Câu 2: Đối tượng nào phải quyết toán thuế TNCN và đối tượng nào thì không cần thực hiện quyết toán?

1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế:

- Cá nhân có số thuế phải nộp thêm (trừ trường hợp số thuế nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống).

- Cá nhân có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế.

- Cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải kê khai quyết toán thuế với Cơ quan Thuế trước khi xuất cảnh.

=> Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định.

Câu 3: Các khoản thu nhập nào thì cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế TNCN?

Hiện nay theo quy định của thuế TNCN (Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC đối với thuế TNCN thì có 10 khoản thu nhập chịu thuế. Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là 1 trong 10 loại thu nhập nêu trên và hiện tại quyết toán thuế TNCN chỉ áp dụng đối với loại thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Câu 4: Một bộ hồ sơ quyết toán thuế đầy đủ gồm những gì?

1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN .

2. Phụ lục Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc).

3. Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm; số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

4. Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

5. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký)

6. Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Câu 5. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định cụ thể như sau:

1. Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

2. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Câu 6: Quyết toán thuế TNCN là làm theo từng năm hay là cộng dồn các năm?

Cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN theo từng năm chứ không cộng dồn các năm lại. Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công:

- Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.

- Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Câu 7: Thời hạn để nộp quyết toán thuế TNCN khác nhau như thế nào giữa trường hợp hoàn thuế TNCN và trường hợp phải nộp thêm khi quyết toán?

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN

• Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

• Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo.

(Cụ thể kỳ QTT năm 2024: thời hạn nộp hồ sơ QTT của cá nhân chậm nhất là ngày 02/05/2024).

=> Đối với trường hợp cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa, có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau, người nộp thuế nộp hồ sơ sau ngày hạn chót sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính

Câu 8: Trường hợp đã ủy quyền quyết toán cho công ty mà tại thời điểm quyết toán phát hiện ra mình có thêm nguồn thu nhập và thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN thì xin chứng từ khấu trừ ở nơi ủy quyền quyết toán như thế nào?

Theo Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021: Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế”.

Câu 9: Cách nào để tra cứu những nguồn thu nhập mà mình đã nhận được trong năm để quyết toán thuế TNCN cho đúng?

Để tra cứu những nguồn thu nhập trong năm, người nộp thuế có thể vào ứng dụng Etax Mobile để tra cứu.

Câu 10: Những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học nào được cho phép được giảm trừ khi quyết toán thuế TNCN?

Những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học nào được cho phép được giảm trừ khi quyết toán thuế TNCN:

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

a.1) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa. Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định 81/2012/NĐCP ngày 08/10/2012 và Nghị định 109/2002/NĐ-CP.

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

b) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Câu 11: Cá nhân thuộc đối tượng quyết toán thuế TNCN nhưng đến thời điểm quyết toán thì một công ty đã giải thể và không xin được chứng từ khấu trừ thuế và thư xác nhận thu nhập thì cá nhân phải làm như thế nào để quyết toán thuế TNCN đúng hạn?

Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc có chứng từ khấu trừ thuế.

Câu 12: Trường hợp cá nhân phải nộp thêm số thuế TNCN khi quyết toán thuế thì cá nhân nộp như thế nào?

Trường hợp người nộp thuế có số thuế phải nộp thêm khi quyết toán thuế:

Người nộp thuế có thể đến các ngân hàng để đóng thuế Hoặc người nộp thuế có thể đóng thuế qua APP Etax Mobile;

Nội dung nộp tiền: Tiền thuế TNCN nộp bổ sung cho kỳ thuế năm 2023, tiểu mục: 1001, mã chương 557 (Cục thuế), mã chương 757 đối với nộp tiền tại chi cục

Nếu có phát sinh tiền chậm nộp: tiền chậm nộp thuế TNCN tiểu mục: 4917, mã chương 557 (Cục thuế), mã chương 757 đối với nộp tiền tại chi cục.

Số tiền chậm nộp = số thuế phải nộp * 0,03%/ngày.

Tài khoản của Cục thuế TP HCM và 21 chi cục thuế quận huyện và TP.Thủ Đức

Một số lưu ý khi kê khai và nộp quyết toán thuế:

Phải đăng nhập tài khoản giao dịch Thuế điện tử ngay từ đầu để khai và nộp tờ khai quyết toán và sử dụng tài khoản này trong suốt quá trình giao dịch với Cơ quan thuế.

Khai và nộp tờ khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn

STT Số tài khoản Tên Cục Thuế

1 7111.1056137 Cục Thuế TP.HCM TP.HCM

2 7111.1056285 Chi Cục Thuế Quận 1 Quận 1

3 7111.1056283 Chi Cục Thuế Quận 3 Quận 3

4 7111.1056284 Chi Cục Thuế Quận 4 Quận 4

5 7111.1056289 Chi Cục Thuế Quận 5 Quận 5

6 7111.1056290 Chi Cục Thuế Quận 6 Quận 6

7 7111.1056287 Chi Cục Thuế Quận 7 Quận 7

8 7111.1056288 Chi Cục Thuế Quận 8 Quận 8

9 7111.1056440 Chi Cục Thuế Quận 10 Quận 10

10 7111.1056437 Chi Cục Thuế Quận 11 Quận 11

11 7111.1056438 Chi Cục Thuế Quận 12 Quận 12

12 7111.1056444 Chi Cục Thuế Quận Tân Bình Quận Tân Bình

13 7111.1059604 Chi Cục Thuế Quận Tân Phú Quận Tân Phú

14 7111.1054218 Chi Cục Thuế Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh

15 7111.1061346 Chi Cục Thuế Quận Bình Tân Quận Bình Tân

16 7111.1056441 Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh

17 7111.1054224 Chi Cục Thuế Huyện Cần Giờ Huyện Cần Giờ

18 7111.1054220 Chi Cục Thuế Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi

19 7111.1056443 Chi Cục Thuế Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp

20 7111.1056445 Chi Cục Thuế Huyện Hóc Môn Huyện Hóc Môn

21 7111.1054223 Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè Huyện Nhà Bè

22 7111.1056442 Chi Cục Thuế Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận

23 7111.1056286 Chi Cục Thuế Thành phố Thủ Đức TP Thủ Đức

Chọn nơi nộp hồ sơ thật kỹ, tránh nộp nhầm cơ quan thuế;

Không phải nộp bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế khi đã nộp hồ sơ QTT bằng tài khoản giao dịch Thuế điện tử thành công;

Không nộp tờ khai bổ sung nếu thông tin trên tờ khai không có gì thay đổi.

Để tra cứu tình trạng tiếp nhận hồ sơ: NNT truy cập vào Phân hệ dành cho Cá nhân tại Cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng Etax Mobile.

Câu 13: Nếu thông tin trên thư xác nhận thu nhập và chứng từ khấu trừ thuế không giống nhau thì xử lý như thế nào?

Nếu thông tin trên thư xác nhận thu nhập và chứng từ khấu trừ thuế không giống nhau thì người nộp thuế phải liên hệ lại cơ quan chi trả thu nhập, yêu cầu cơ quan chi trả thu nhập cấp xác nhận và cấp lại thư xác nhận thu nhập/chứng từ khấu trừ thuế đúng và khớp với thu nhập mình thực nhận trong năm.

**Những câu hỏi về đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế:

Câu 14. Cách thức để tạo giao dịch điện tử:

Cách 1: Đăng ký tại cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

Lưu ý: Thông tin số điện thoại đăng ký với nhà mạng phải trùng khớp với thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Cách 2: Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử

https://thuedientu.gdt.gov.vn sau đó điền thông tin theo yêu cầu để nhận mật khẩu tự động. Nếu không liên kết được ngân hàng thì người nộp thuế mang căn cước công dân đến cơ quan thuế gần nhất để kích hoạt giao dịch điện tử.

Người nộp thuế có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn đăng ký trên trang web của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh www.tphcm.gdt.gov.vn , hoặc trên zalo, fanpage của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, hoặc trên trang web; youtube của Tổng Cục Thuế

Cách 3: Cài ứng dụng Etax Mobile và thực hiện như cách 2

Cách 4: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VneID) được Bộ Công an cấp.

Câu 15. Làm thế nào khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bị lỗi

Hiện tại, để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, NNT có bốn cách đăng ký: đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp qua trang thuedientu.gdt.gov.vn, hoặc trên ứng dụng Etax Mobile

+ Trường hợp NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia thì các trường hợp lỗi gặp phải nguyên nhân do:

- Số điện thoại đăng ký không phải chính chủ hoặc thông tin số CCCD/CMND khác với thông tin đăng ký với CQT NNT sẽ không thực hiện xác thực thông tin để đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia. Trong trường hợp này NNT cần thực hiện đăng ký trực tiếp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc Ứng dụng Etaxmobile

+ Trường hợp đăng ký trên trang thuedientu.gdt.gov.vn, các trường hợp thường gặp:

- Không hiển thị thông tin địa chỉ cư trú, NNT cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý để làm thủ tục cập nhật lại thông tin địa chỉ thường trú. NNT có thể tra cứu thông tin cơ quan thuế quản lý ở chức năng Cá nhân/ Tra cứu thông tin NNT. Số điện thoại đã được đăng ký, trường hợp này do số điện thoại đã có người nộp thuế khác đăng ký trước đây, hệ thống đang yêu cầu thông tin số điện thoại là duy nhất để tiếp nhận mã OTP. Trường hợp này cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý để cơ quan thuế quản lý tiếp nhận và gửi yêu cầu đến TCT xác minh MST đã đăng ký số điện thoại. Sau đó NNT liên hệ với cơ quan thuế đó để được hướng dẫn cách xử lý.

Câu 16: Khi tôi vào đăng ký trên trang thuế điện tử thì hiện lên tình trạng vậy bước tiếp theo tôi làm sao nữa ạ.

Đây là trường hợp Anh chị chỉ mới thực hiện đăng ký trên thuedientu.gdt.gov.vn

Anh chị cần đến cơ quan thuế gần nhất để kích hoạt giao dịch điện tử.

Câu 17: Trường hợp không biết mật khẩu đăng nhập trang thuế cá nhân, do ngày trước bên dịch vụ làm. Làm sao để lấy lại được mật khẩu ạ!

Đối với trường hợp quên mật khẩu nhưng vẫn có số điện thoại đã đăng ký, NNT tự vào trang web thuedientu.gdt.gov.vn vào mục Cá nhân, chọn Đăng nhập ở góc phải trên màn hình, chọn Quên mật khẩu, nhập đầy đủ thông tin để tự lấy lại mật khẩu qua tin nhắn xác thực bằng mã OTP.

Đối với trường hợp NNT không nhớ được thông tin số điện thoại đã đăng ký, trường hợp này, NNT liên hệ với cơ quan thuế đăng ký tài khoản để cập nhật lại số điện thoại và lấy lại mật khẩu. Trường hợp không nhớ chính xác cơ quan thuế đã đăng ký, NNT vào mục Cá nhân/ Tra cứu thông tin NNT trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Lưu ý: Đối với người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, cho thuê nhà thì liên hệ với CCT nơi đăng ký kinh doanh hoặc có nguồn tài sản hình thành để kiểm tra.

Câu 18: Trường hợp khi đính kèm chứng từ mà hệ thống báo lỗi thì làm thế nào:

Một số trường hợp nộp chứng từ báo lỗi và cách khắc phục:

1. Không đính kèm nhiều tệp tin cùng lúc. Mỗi dòng chỉ đính kèm một tệp tin. Trường hợp có nhiều chứng từ khấu trừ NNT chọn nút thêm để tạo dòng mới và đính kèm tệp tin. Mỗi tệp tin không quá 10MB/ tệp tin

2. Không đặt tên dài và chọn đúng định dạng tệp tin hỗ trợ. Tệp tin sẽ lấy tên mặc định theo hệ thống: Do đó không đặt tên dài và chọn đúng định dạng tệp tin hỗ trợ.

Câu 19: Cho tôi hỏi lúc kê khai trực tuyến xong bấm nộp tờ khai nhưng không thấy trang đính kèm phụ lục, cho tôi lỗi ở đâu

Trường hợp NNT đã hoàn tất đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đăng nhập bằng MST và mật khẩu được cấp, khi gửi tờ khai có xác thực mã OTP thì mới có chức năng gửi đính kèm phụ lục.

Trường hợp NNT dùng thông tin tra cứu ở mục Tra cứu thông tin người nộp thuế trên trang canhan.gdt.gov.vn để đăng nhập không phải là hình thức giao dịch điện tử, do đó không hiển thị trang đính kèm phụ lục. NNT cần thực hiện các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, khi gửi tờ khai có xác thực mã OTP thì mới có chức năng gửi kèm phụ lục để hệ thống nhận vào ứng dụng

Câu 20: Tôi đã nộp tờ khai quyết toán nhưng khi kiểm tra tôi vẫn thấy “trạng thái chờ phê duyệt”

NNT nộp tờ khai thành công nhung khi tra cứu lại thấy thông báo trạng thái “icanhan-chờ phê duyệt” là do KHÔNG Có tài khoản giao dịch, hoặc gửi tờ khai trước thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch điện tử. Do đó, NNT cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và nộp lại hồ sơ.

** Những câu hỏi về đăng ký thuế, kê khai thuế:

Câu 21: Làm cách nào để có thể chuyển đổi mã số thuế của người phụ thuộc sang mã số thuế của người đóng thuế online, hoặc nếu không chuyển đổi thì làm cách nào để quyết toán thuế ạ

Nếu MST của anh chị đang là MST người phụ thuộc thì phải đăng ký chuyển đổi MST từ trạng thái NPT sang NNT. Cách thức chuyển đổi: người phụ thuộc làm mẫu 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế kèm căn cước công dân nộp về cơ quan thuế cấp MST người phụ thuộc hoặc nộp về công ty người phụ thuộc đang làm. Đồng thời người phụ thuộc kiểm tra lại người nộp thuế trước đây đã cắt giảm người phụ thuộc.

Câu 22: Tôi đã thay đổi căn cước công dân thì mã số thuế có cần cập nhật gì không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài Chính thì khi thay đổi thông tin đăng ký thuế, cá nhân cần ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập cập nhật thông tin theo quy định. Đối với cá nhân tự đăng ký (nếu đang không làm việc cho tổ chức nào) thì Anh chị có thể thực hiện cập nhật trên Etax Moblie hoặc trang thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ cá nhân.

Câu 23: Thủ tục, cách đăng ký giảm trừ gia cảnh và thời hạn để đăng ký như thế nào?

1. Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Được quy định cụ thể tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020

Căn cứ pháp lý: Điểm l Khoản 2 Điều 4; Khoản 9, 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

a/ Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

- Cá nhân tự nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng sau:

+ Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

+ Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

+ Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.

- Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 07 ĐK kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

b/ Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

- Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

- Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm các văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc, cụ thể:

+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

- Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 20-ĐKTH-TCT) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập bằng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số..

2. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Ví dụ: Doanh nghiệp A nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 vào ngày 30/03/2024 thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế người phụ thuộc lên cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/03/2024.

Riêng đối với người phụ thuộc khác (các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng) thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Câu 24: Cách tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở Cục Thuế TP.HCM?

Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế TNCN tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, để theo dõi tình trạng hồ sơ người nộp thuế đã được giải quyết đến đâu thì người nộp thuế theo dõi trên ứng dụng Etax Mobile hoặc điện thoại đến Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh số điện 028-37702288 nhánh số 2

Câu 25: Giải thích về các dấu tích tại mục chọn thông tin tờ khai?

Trường hợp người nộp thuế có duy nhất 1 nguồn thu nhập và kê khai trực tiếp trong năm, có nộp tờ khai hàng quý hoặc hàng tháng mẫu 02/KK-TNCN thì người nộp thuế tích vào ô đầu tiên.

Trường hợp người nộp thuế có 2 nguồn thu nhập, vừa kê khai trực tiếp trong năm (tức là nộp tờ khai 02/KK-TNCN) và vừa có thu nhập qua công ty chi trả thu nhập.

Trường hợp người nộp thuế không kê khai trực tiếp trong năm và có nguồn thu nhập được khấu trừ qua tổ chức chi trả thu nhập (trong năm công ty kê khai thay và cuối năm cấp chứng từ khấu trừ thuế và thư xác nhận thu nhập).

- Trường hợp có thay đổi nơi làm việc trong năm tích vào Ô 1 hoặc Ô 2

- Trường hợp không thay đổi nơi làm việc trong năm tích vào Ô 3 hoặc Ô 4.

+ Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế vẫn còn làm việc tích vào Ô 3 và đánh mã số thuế của tổ chức chi trả:

+ Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không đi làm cho tổ chức nào tích vào Ô số 4

+ Có phát sinh thu nhập nhưng công ty chỉ khấu trừ 10% tích vào Ô số 5.

Câu 26: Nếu nộp tờ khai lần đầu thành công tuy nhiên sai cơ quan thuế quản lý thì muốn nộp lại tờ khai cho đúng thì quy trình như thế nào?

Trường hợp người nộp thuế nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN lần đầu bị sai.

Người nộp thuế nộp công văn đề nghị hủy tờ khai tại cơ quan thuế đã nộp sai.

(mẫu 01 DNH của Thông tư 80/2021/TT-BTC)Sau khi cơ quan thuế hủy tờ khai quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN chính thức về cơ quan thuế đúng.

Câu 27: Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nộp thuế lần đầu thực hiện quyết toán?

Người nộp thuế vào trang web Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hay trang web Tổng Cục Thuế để xem hướng dẫn.

Câu 28: Cách cập nhật Căn cước công dân thay CMND như thế nào?

Để thay đổi thông tin từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân người nộp thuế có 2 cách để thay đổi

Cách 1:

Người nộp thuế đang làm việc qua tổ chức chi trả thu nhập thì liên hệ với công ty và cung cấp thẻ căn cước bản phô tô cho công ty để công ty trực tiếp làm thay đổi cho cá nhân qua chữ ký số. trường hợp này người nộp thuế không phải lên cơ quan thuế cũng như gửi thông tin thay đổi và hồ sơ cho cơ quan thuế.

Cách 2:

Người nộp thuế không làm việc cho tổ chức nào thì người nộp thuế vào Etax Mobile hoặc trang web thuedientu.gdt.gov.vn để cập nhật.

Câu 29: Kê khai quyết toán thuế TNCN thông qua tài khoản giao dịch điện tử và đã được cơ quan thuế gửi tin nhắn thành công thì có phải lên cơ quan thuế nộp hồ sơ nữa hay không?

Trong trường hợp người nộp thuế đã tạo tài khoản giao dịch điện tử thành công và sử dụng tài khoản đó để thực hiện quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cũng như các giao dịch khác, hệ thống tiếp nhận tờ khai sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử và sẽ có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ. Sau khi đã có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ, người nộp thuế không phải gửi hồ sơ bản giấy đến cơ quan thuế (trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua đường bưu điện). Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, nếu phát hiện có sự sai sót, các thông tin mà người nộp thuế kê khai có sự khác biệt với các thông tin của cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ liên hệ trực tiếp với người nộp thuế để làm rõ.

Nguồn: Cục Thuế TPHCM

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,376

Bài viết về

Quyết toán thuế TNCN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn