Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/06/2024 17:44 PM

Ban chấp hành Trung ương ban hành ban hành Quyết định 165-QĐ/TW năm 2024 về Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Hình từ internet)

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Theo Quyết định 165-QĐ/TW năm 2024, Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kèm Quyết định này sẽ bao gồm 03 bước: Bước chuẩn bị, Bước tiến hành, Bước kết thúc.

Cụ thể nội dung quy trình các bước như sau:

(1) Bước chuẩn bị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Văn phòng Trung ương Đảng) hồ sơ vụ việc gồm: tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và tài liệu có liên quan.

Văn phòng Trung ương Đảng sao gửi hồ sơ vụ việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình đến các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, hồ sơ vụ việc Bộ Chính trị trình đến các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy chế làm việc.

Thường trực Ban Bí thư phân công ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư nghe đại diện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật, nếu đảng viên vi phạm là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư thì đồng chí Tổng Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.

(2) Bước tiến hành

Ở bước này sẽ tổ chức 2 hội nghị như sau:

* Thứ nhất, Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật

- Thành phần:

+ Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư.

+ Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Trường hợp cần thiết thì mời đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên.

- Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật:

+ Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trình bày tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

+ Đại diện tổ chức đảng vi phạm, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến, tổ chức đảng có đảng viên vi phạm phát biểu; trường hợp vắng mặt thì đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo kiểm điểm của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

+ Đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị hoặc Uỷ viên Ban Bí thư được phân công gặp đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trước khi họp xem xét kỷ luật báo cáo về kết quả cuộc gặp, trao đổi.

+ Hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật thì giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị hồ sơ vụ việc để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định không thi hành kỷ luật thì Văn phòng Trung ương Đảng thông báo bằng văn bản đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và tổ chức đảng, đảng viên có liên quan biết.

* Thứ hai, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định kỷ luật

- Thành phần:

+ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+ Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các ban đảng có liên quan.

- Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật:

+ Đại diện Bộ Chính trị đọc tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

+ Đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến (nếu đảng viên vi phạm là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức đảng vi phạm có người đứng đầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự họp).

+ Hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật bằng phiếu kín.

Trường hợp Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định không thi hành kỷ luật thì uỷ quyền cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông báo bằng văn bản đến tổ chức đảng, đảng viên có liên quan biết.

(3) Bước kết thúc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc thông báo không kỷ luật.

Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư triển khai quyết định kỷ luật, thông báo không kỷ luật đến tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn chỉnh hồ sơ xem xét, thi hành kỷ luật và bàn giao Văn phòng Trung ương Đảng lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan chấp hành quyết định thi hành kỷ luật.

______________

Quyết định 165-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 06/06/2024 và thay thế Quyết định 174-QĐ/TW, ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định 195-QĐ/TW, ngày 19/11/2008 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Uỷ viên Trung ương Đảng.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 572

Bài viết về

Kỷ luật đảng viên

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn