Đã có Quyết định 165-QĐ/TW về quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/06/2024 14:47 PM

Ban chấp hành Trung ương ban hành đã ban hành Quyết định 165-QĐ/TW về Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đã có Quyết định 165-QĐ/TW về quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Đã có Quyết định 165-QĐ/TW về quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 06/06/2024, Ban chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 165-QĐ/TW Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đã có Quyết định 165-QĐ/TW về quy trình kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Theo đó, Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ bao gồm 03 bước: Bước chuẩn bị, Bước tiến hành, Bước kết thúc.

Đơn cử nội dung chi tiết của “Bước tiến hành” như sau:

** Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật

(1) Thành phần

- Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư.

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

- Trường hợp cần thiết thì mời đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên.

(2) Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật

- Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trình bày tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

- Đại diện tổ chức đảng vi phạm, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến, tổ chức đảng có đảng viên vi phạm phát biểu; trường hợp vắng mặt thì đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo kiểm điểm của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

- Đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị hoặc Uỷ viên Ban Bí thư được phân công gặp đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trước khi họp xem xét kỷ luật báo cáo về kết quả cuộc gặp, trao đổi.

- Hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật thì giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị hồ sơ vụ việc để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định không thi hành kỷ luật thì Văn phòng Trung ương Đảng thông báo bằng văn bản đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và tổ chức đảng, đảng viên có liên quan biết.

** Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định kỷ luật

(1) Thành phần

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các ban đảng có liên quan.

(2) Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật

- Đại diện Bộ Chính trị đọc tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

- Đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến (nếu đảng viên vi phạm là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức đảng vi phạm có người đứng đầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự họp).

- Hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật bằng phiếu kín.

Trường hợp Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định không thi hành kỷ luật thì uỷ quyền cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông báo bằng văn bản đến tổ chức đảng, đảng viên có liên quan biết.

Xem thêm tại Quyết định 165-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 06/06/2024 và thay thế Quyết định 174-QĐ/TW, ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định 195-QĐ/TW, ngày 19/11/2008 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Uỷ viên Trung ương Đảng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,961

Bài viết về

Kỷ luật đảng viên

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn