Tổng hợp văn bản về chính sách xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/06/2024 15:45 PM

Dưới đây là tổng hợp các văn bản về chính sách xã hội hóa lĩnh vực văn hóa thể thao (theo văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tổng hợp văn bản về chính sách xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 583/BVHTTDL-VP năm 2023 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó, đối với đề nghị hướng dẫn địa phương thực hiện một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao:

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao còn hiệu lực có quy định về các chính sách xã hội hóa như sau:

+ Luật Di sản văn hóa 2001 (sửa đổi, bổ sung 2009): Quy định “Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa” (Điều 57).

+ Luật Thể dục, thể thao 2006 (sửa đổi, bổ sung 2018): Quy định “Tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác công trình thể thao phục vụ hoạt động thể dục, thể thao quần chúng” (khoản 6 Điều 11).

+ Luật Thư viện 2019: Quy định “(1) Cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện để đầu tư, tài trợ, viện trợ, tặng cho, đóng góp phát triển sự nghiệp thư viện, văn hóa đọc, xây dựng và phát huy không gian đọc, phòng đọc cơ sở. (2) Cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật. (3) Cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thư viện; tài trợ, viện trợ, tặng cho, đóng góp để phát triển sự nghiệp thư viện và phát triển văn hóa đọc được ghi nhận và vinh danh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng” (Điều 6).

Tổng hợp văn bản về chính sách xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

Tổng hợp văn bản về chính sách xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

Bên cạnh các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công, việc áp dụng, thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao hiện nay được quy định, hướng dẫn tương đối cụ thể, đầy đủ tại các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

+ Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

+ Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

+ Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

+ Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

+ Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục rà soát các chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và phối hợp với các Bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, thay thế, đồng thời hướng dẫn đối với những nội dung liên quan về văn hóa, thể dục thể thao theo thẩm quyền.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 372

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn