Đề xuất thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2024 10:45 AM

Nội dung đề cập tại dự thảo Quyết định về quy định thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đề xuất thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia

Đề xuất thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia (Hình từ internet)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đề xuất thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dự thảo, hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia được giải thích như sau:

Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Hệ thống) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thiết lập từ các hệ thống: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia) được cơ quan chủ chương trình xây dựng, triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước hoặc thiết lập trên hệ thống thông tin dữ liệu quản lý ngành, lĩnh vực đã có để phục vụ cho hoạt động quản lý đối với một (01) chương trình mục tiêu quốc gia trên môi trường mạng.

*Nội dung thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thực hiện quy trình cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tạo lập dữ liệu chung về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên môi trường mạng.

- Xây dựng công cụ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc.

- Xây dựng và triển khai các chức năng báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo các mẫu biểu được ban hành kèm theo Quyết định này về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp; lập, phân bổ, giao kế hoạch, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực khác và danh mục dự án đầu tư công, danh mục nhiệm vụ; kết quả đánh giá tình hình thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương và địa phương và các nội dung có liên quan.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

*Nội dung cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên Hệ thống

- Dữ liệu về giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức vốn sự nghiệp ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Dữ liệu về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm.

- Dữ liệu về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm:

+ Kết quả xây dựng văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp và các tài liệu có liên quan.

+ Kết quả tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia (cụ thể: các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia).

+ Kết quả phân bổ, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Dữ liệu khác theo quy định của của cơ quan có thẩm quyền

Nguyên tắc thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu trên Hệ thống

- Thiết lập Hệ thống tuân thủ theo quy định tại 32 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí.

-  Xây dựng hoặc thiết lập Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt vào Hệ thống.

- Tạo lập, chia sẻ, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống phải tuân thủ quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin mạng, giao dịch điện tử.

- Xây dựng mẫu biểu, chi tiêu thu thập thông tin dữ liệu báo cáo trên từng hệ thống phải phù hợp với quy định về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, pháp luật chuyên ngành (nếu có); bảo đảm rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi, không trùng lặp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.

- Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên các hệ thống thông tin thay thế cho hình thức báo cáo bằng văn bản giấy. Dữ liệu báo cáo trên các hệ thống phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất từ địa phương đến trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp. Cơ quan đơn vị cấp trên trực thuộc của cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp dữ liệu theo phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc theo địa bàn quản lý.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 353

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn