Kết luận về hoàn thiện quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
07/06/2024 17:06 PM

Tại Thông báo 254/TB-VPCP ngày 05/6/2024 đã đưa ra kết luận về hoàn thiện quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Kết luận về hoàn thiện quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Kết luận về hoàn thiện quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Hình từ Internet)

Ngày 05/6/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 254/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai 2024Luật Lâm nghiệp 2017.

Kết luận về hoàn thiện quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Theo đó, tại cuộc họp về hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai 2024Luật Lâm nghiệp 2017, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kết luận, chỉ đạo như sau:

(1) Thống nhất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc không đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai 2024 như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan chủ trì xây dựng Luật Đất đai 2024); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc này trong Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017 theo quy định.

(2) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành, đúng thẩm quyền của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2024, trong đó:

- Đối với quy định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đầu tư có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, Luật Đầu tư 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, Luật Dầu khí 2022

Để phù hợp với tinh thần đẩy mạnh phân cấp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong quá trình xây dựng, ban hành Luật Đất đai 2024 (trong đó tại khoản 5 Điều 248 đã sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật Lâm nghiệp 2017):

+ Thống nhất tích hợp việc xem xét đề xuất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong quá trình chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên (trong trường hợp dự án có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng);

+ Nghiên cứu có quy định cụ thể, rõ ràng về: i) thành phần hồ sơ, tài liệu cần nộp; ii) cơ quan lấy ý kiến thẩm định, cơ quan thẩm định, nội dung và thời gian cho ý kiến thẩm định, trách nhiệm của cơ quan thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong quá trình chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án; iii) cách thức thể hiện nội dung chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án đầu tư có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng;

- Rà soát, hoàn thiện tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Tư pháp, quy định cụ thể về trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp; đảm bảo bao quát hết các trường hợp có thể phát sinh cần phải xử lý, theo hướng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các hồ sơ hợp lệ, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, nhưng chưa trình hoặc đã trình nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2024;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, để kịp thời khắc phục khoảng trống pháp lý, giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng rừng, nhất là các dự án đầu tư công.

Xem thêm tại Thông báo 254/TB-VPCP ngày 05/6/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 647

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn