Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/05/2024 17:30 PM

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 155-HD/BTGTW năm 2024 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (Hình từ internet)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Theo đó, nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới như sau:

(1) Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 30-CT/TW năm 2024 trong cán bộ, đảng viên; phổ biến Chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

- Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

(2) Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW năm 2024; nội dung chương trình, kế hoạch, làm rõ những nhiệm vụ sau:

- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng; các hình thức, phương thức phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới, nhất là đổi mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn, liêm chính trong Đảng và trong xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

- Xác định các phương thức truyền thống vẫn còn hiệu quả cần phát huy, những phương thức mới cần tiến hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, mạng xã hội; đặc biệt những phương thức đạt mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với đối tượng, địa bàn, điều kiện vật chất...

(3) Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên:

- Xác định các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn cơ bản, cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ba cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

- Rà soát, bổ sung các quy định hiện hành về chế độ, chính sách cho báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở và xây dựng, ban hành các quy định mới theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, kết hợp với vận dụng các điều kiện của địa phương, đơn vị.

Xem thêm nội dung tại Hướng dẫn 155-HD/BTGTW năm 2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 372

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn