Ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
30/05/2024 09:13 AM

Ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024 là nội dung tại Quyết định 673/QĐ-TCT ngày 20/5/2024.

Ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024

Ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024 (Hình từ Internet)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 673/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 về Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024.

Ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024

Đơn cử, Phụ lục I Kế hoạch cải cách thể chế thuế năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 673/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 như sau:

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Mục tiêu chiến lược đến năm 2025/Kế hoạch thực hiện năm 2024

Nội dung triển khai năm 2024

Đơn vị thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

2

3

4

5

6

7

A

Mục tiêu

         
 

100% Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được bổ sung hoặc ban hành mới đúng kế hoạch.

 

100% Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được bổ sung hoặc ban hành mới đúng kế hoạch.

100% Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được bổ sung hoặc ban hành mới đúng kế hoạch.

Vụ CS

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

B

Nội dung thực hiện

         

1

Tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2023-2025

Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2019.

I. Sửa đổi văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2019, gồm:

1. Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ;

2. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính;

3. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

4. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

II. Nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế 2019, gồm:

1. Tổng kết, đánh giá thực hiện;

2. Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế 2019;

3. Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2019; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật.

4. Trình Chính phủ ra Nghị quyết về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2019;

5. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật gửi Bộ Tư Pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng Luật.

Vụ CS

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

2

Xây dựng, triển khai chương trình nâng cao tuân thủ tổng thể và các kế hoạch cải thiện tuân thủ hàng năm chi tiết cho các chức năng chính kèm theo các tiêu chí đánh giá hoạt động hàng năm.

2023-2025

Nâng cao năng lực nghiên cứu phục vụ công tác quản lý rủi ro tuân thủ trên các lĩnh vực.

Xây dựng Dự thảo Bộ chỉ số tiêu chí áp dụng QLRR tuân thủ tổng thể.

Ban QLRR

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

3

Hoàn thiện các quy định nhằm áp dụng quản lý rủi ro xuyên suốt có hệ thống trong tất cả các nghiệp vụ quản lý thuế.

2023-2025

Hệ thống hóa, rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo cơ sở cho việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh tra kiểm tra thuế và quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế, hoàn thuế, giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế

Xây dựng Dự thảo Bộ CSTC áp dụng QLRR đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Ban QLRR

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

Xây dựng Dự thảo quy trình áp dụng QLRR đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

4

Hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi chuyển giá mới, chống xói mòn nguồn thu.

2023-2025

Nghiên cứu, thu thập kinh nghiệm quốc tế, thông lệ quốc tế về chuyển giá.

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020.

Cục TTKT

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

5

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế đảm bảo quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới.

2023-2025

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế đảm bảo quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới.

- Hoàn thiện thể chế quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam (theo Đề án Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam): thực hiện nghiên cứu chuyên sâu để nhận diện đầy đủ hệ sinh thái TMĐT, xác định các chủ thể có vai trò quan trọng trong hoạt động TMĐT, để từ đó đề xuất các sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, chính sách quản lý chuyên ngành khác nhằm tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành trong công tác quản lý thuế đối với TMĐT phù hợp với sự phát triển chung của toàn cầu.

Vụ DNNCN

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế đối với Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để phù hợp với thực tế.

Vụ CS, Cục Thuế DNL, Vụ HTQT

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

6

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đầy đủ thông tin cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật thông qua các dịch vụ thuế điện tử.

2023-2025

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 19/2021/TT-BTC

Ban hành Thông tư sửa Thông tư 105/2020/TT-BTC

Vụ KK

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

7

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đại lý thuế, ban hành Nghị định hướng dẫn hành nghề đại lý thuế.

2023-2025

- Nghiên cứu thông lệ quốc tế về Luật về đại lý thuế.

- Nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về đại lý thuế theo hướng nâng cấp Thông tư lên Luật hoặc Nghị định.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC để triển khai nâng cấp TTHC cấp độ toàn trình.

- Nghiên cứu và triển khai việc số hóa TTHC quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC.

Vụ TTHT

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

8

Hoàn thiện thể chế về thu thập dữ liệu tự động trong nội bộ cơ quan thuế và với các bên thứ ba có liên quan (loại dữ liệu, định dạng, bảo mật và an toàn thông tin, chế độ báo cáo, phân quyền).

2023-2025

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về thu thập dữ liệu tự động trong nội bộ cơ quan thuế và với các bên thứ ba có liên quan (loại dữ liệu, định dạng, bảo mật và an toàn thông tin, chế độ báo cáo, phân quyền...)

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành về trao đổi thông tin với cơ quan cấp phép đầu tư trên địa bàn.

Vụ KK

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

Bộ Tài nguyên và môi trường trao đổi thông tin về đất đai với Bộ Tài chính cụ thể: Xây dựng chương trình làm việc với Bộ Tài nguyên và môi trường; Dự thảo văn bản gửi Bộ Tài nguyên và môi trường đề xuất các nội dung đề nghị trao đổi thông tin với Bộ Tài chính (TCT) phục vụ công tác quản lý các khoản thu từ đất và bất động sản; Tiến độ hoàn thiện: Phụ thuộc vào tiến độ làm giàu, làm sạch CSDLQG đất đai của Bộ Tài nguyên và môi trường

Vụ DNNCN

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

Bộ Xây dựng trao đổi thông tin về nhà ở, thị trường BĐS cụ thể: Xây dựng chương trình làm việc với Bộ Xây dựng; Dự thảo văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất các nội dung đề nghị trao đổi thông tin với Bộ Tài chính (TCT) phục vụ công tác quản lý các khoản thu từ đất và bất động sản; Tiến độ hoàn thiện: Phụ thuộc vào thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở tại Bộ Xây dựng

- Bộ Tư pháp kết nối, trao đổi thông tin về cơ sở dữ liệu công chứng cụ thể: Dự thảo văn bản gửi Bộ Tư pháp đề xuất các nội dung đề nghị trao đổi thông tin với Bộ Tài chính (TCT) phục vụ công tác quản lý các khoản thu từ đất và bất động sản; Tiến độ hoàn thiện: Theo tiến độ xây dựng CSDL của Bộ Tư pháp.

- Hoàn thiện khung khổ pháp lý về thu thập dữ liệu tự động về thương mại điện tử từ 06 nguồn thông tin: do Sàn cung cấp theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ; thu thập được từ kết quả thanh tra, kiểm tra; thu thập được từ nguồn chia sẻ cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành; thu thập từ các công cụ rà quét của các cơ quan thuế; từ dữ liệu kê khai của người nộp thuế; dữ liệu về hóa đơn điện tử.

9

Tái thiết kế quy trình quản lý thuế nhằm đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả, đồng bộ với thời gian có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2023-2025

Thực hiện tái thiết kế quy trình nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tự động hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Đề xuất triển khai nhiệm vụ Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế đáp ứng yêu cầu hệ thống ứng dụng CNTT mới

- Rà soát hệ thống quy trình nghiệp vụ QLT hiện hành

- Xác định các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ

Ban CC, Cục CNTT

Các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế

Xem thêm tại Quyết định 673/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 20/5/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,629

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn