Quy định về tái chế các chất được kiểm soát theo QCVN 76:2023/BTNMT

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
03/04/2024 09:15 AM

Tôi muốn hỏi việc tái chế các chất được kiểm soát phải đảm bảo các yêu cầu như thế nào? – Tiến Thành (Tây Ninh)

Quy định về tái chế các chất được kiểm soát theo QCVN 76:2023/BTNMT

Quy định về tái chế các chất được kiểm soát theo QCVN 76:2023/BTNMT (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Yêu cầu về tái chế các chất được kiểm soát

Theo QCVN 76:2023/BTNMT, việc tái chế các chất được kiểm soát phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lấy mẫu chất được kiểm soát từ bình chứa thu hồi theo quy định tại Phụ lục A Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT.

- Nhận dạng chất được kiểm soát theo quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT.

- Thực hiện tái chế chất được kiểm soát bằng các thiết bị chuyên dụng có chức năng phù hợp để loại bỏ khí không ngưng, dầu, hàm lượng ẩm, a-xit, tạp chất hạt/rắn, tạp chất dễ bay hơi và thu lại các chất được kiểm soát là nguyên chất.

- Đánh giá chất lượng của chất được kiểm soát sau khi tái chế theo quy định tại mục 2.4.2 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT.

Hướng dẫn đánh giá chất lượng của chất được kiểm soát sau khi tái chế

Việc đánh giá chất lượng của chất được kiểm soát sau khi tái chế được thực hiện như sau:

- Thông số và phương pháp xác định các thông số để đánh giá chất lượng của chất được kiểm soát sau khi tái chế được quy định tại Bảng 1 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT và quy định chi tiết tại Phụ lục C Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT.

- Yêu cầu chất lượng của các chất được kiểm soát sau khi tái chế:

+ Các chất được kiểm soát là nguyên chất sau khi tái chế có các thông số không vượt giá trị quy định tại Bảng 2 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT được xác định đủ điều kiện sử dụng theo đặc tính của chất ban đầu.

+ Các chất được kiểm soát là hợp chất không đồng sôi sau khi tái chế có các thông số không vượt giá trị quy định tại Bảng 3 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT được xác định đủ điều kiện sử dụng theo đặc tính của chất ban đầu.

+ Các chất được kiểm soát là hợp chất đồng sôi sau khi tái chế có các thông số không vượt giá trị quy định tại Bảng 4 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT được xác định đủ điều kiện sử dụng theo đặc tính của chất ban đầu.

Yêu cầu về các chất được kiểm soát sau khi tái chế

Các chất được kiểm soát sau khi tái chế thực hiện theo các yêu cầu như sau:

- Các chất được kiểm soát sau khi tái chế phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng quy định tại mục 2.4.2.2 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT.

- Các chất được kiểm soát sau khi tái chế phải lưu giữ trong các bình chứa thu hồi quy định tại mục 2.1.2.2 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT, trừ việc mã hóa màu sắc bình chứa thu hồi theo Hướng dẫn N năm 2017 của AHRI về Phân loại màu sắc bình chứa thu hồi môi chất lạnh; được dán nhãn có dòng chữ “[Số hiệu môi chất lạnh] tái chế” kèm theo thông tin về mối nguy hiểm và cảnh báo (nếu có), các dòng chữ ghi trên nhãn phải rõ nét, không bị mờ và phai màu.

- Các chất được kiểm soát sau khi tái chế có các thông số không đáp ứng yêu cầu về chất lượng quy định tại mục 2.4.2.2 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT phải xử lý theo quy định tại mục 2.6 Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT.

QCVN 76:2023/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát do Cục Biến đổi khí hậu biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư 20/2023/TT-BTNMT.

QCVN 76:2023/BTNMT quy định kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát thuộc Phụ lục III.2 và Phụ lục III.3 ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BTNMT.

Các nội dung trong QCVN 76:2023/BTNMT sẽ áp dụng từ ngày 30/05/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 735

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn