Điểm mới 04 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

17/06/2019 08:45 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng 04 Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

File Word 04 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

1. Tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Theo đó mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng lên là 1.490.000 đồng/tháng (hiện hành là 1.390.000 đồng/tháng).

Ngoài ra, mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Mức cho vay và thời hạn cho vay của Quỹ phát triển DNNVV

Đây là một nội dung được quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo đó, DNNVV thực hiện hình thức vay gián tiếp hay trực tiếp đều áp dụng mức cho vay và thời hạn cho vay sau:

- Mức cho vay:

+ Tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

+ Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

- Thời hạn cho vay:

+ Phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

+ Tối đa không quá 07 năm.

Đồng thời, Nghị định 39/2019/NĐ-CP cũng quy định về các hình thức hỗ trợ khác của Quỹ đối với các DNNVV như: tài trợ vốn, hỗ trợ tăng cường năng lực,…

3. Thời điểm các chủ dự án trình báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đây là nội dung mới tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

So với quy định hiện hành, Nghị định 40/2019/NĐ-CP bổ sung thêm quy định về thời điểm các chủ dự án đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

- Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ;

- Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước).

Trường hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì trình đồng thời các hồ sơ thẩm định theo quy định;

- Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng trên, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.

4. Tăng thêm mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng với một số nhóm đối tượng.

Ngày 20/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2019 tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với một số đối tượng:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người áp dụng theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CPNghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,873

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn