07/12/2010 | 2579 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 854/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN KỸ THUẬT BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (PHẦN ĐỊA PHƯƠNG)

I. MỤC TIÊU

1. Quán triệt quan điểm, định hướng công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (GV MN, PT, GDTX).

2. Giúp các địa phương nắm bắt được quy trình, kỹ thuật biên soạn Chương trình BDTX phần địa phương cho GV MN, PT, GDTX tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Chương trình khung BDTX cho GV MN, PT, GDTX do Bộ quy định.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Quan điểm, định hướng công tác BDTX cho GV MN, PT, GDTX.

2. Hướng dẫn kỹ thuật phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hình thức mô đun.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

1. Thành phần:

- Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo: cử 01 đại diện là lãnh đạo Sở phụ trách công tác BDTX và 05 chuyên gia xây dựng Chương trình BDTX (phần địa phương) đại diện cho các cấp học gồm: mầm non (MN), tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), giáo dục thường xuyên (GDTX).

- Mỗi trường cao đẳng, đại học, khoa sư phạm: 01 đại biểu theo dõi công tác bồi dưỡng giáo viên.

2. Số lượng:

6 người/Sở GD&ĐT x 63 Sở = 378 người

1 người/trường, khoa x 20 trường, khoa = 20 người

Cộng: 398 người.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Tập huấn được chia theo 2 đợt, mỗi đợt 3 ngày, cụ thể:

1. Đợt 1, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2010 tại Hà Nội: 3 lớp, gồm 196 đại biểu của 31 tỉnh, thành phố và 10 trường, khoa sư phạm;

2. Đợt 2, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2010 tại TP.HCM: 3 lớp, gồm 202 đại biểu của 32 tỉnh, thành phố và 10 trường, khoa sư phạm;

V. KINH PHÍ

Kinh phí tập huấn giáo viên cốt cán về kỹ thuật xây dựng Chương trình BDTX (phần địa phương) do Bộ tổ chức thuộc nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (trong đó có hỗ trợ tiền ăn cho học viên).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo thanh toán tiền công tác phí cho học viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Chủ trì xây dựng, trình lãnh đạo Bộ kế hoạch tổ chức tập huấn; ban tổ chức; báo cáo viên và các văn bản chỉ đạo liên quan;

- Chủ trì xây dựng tài liệu tập huấn kỹ thuật xây dựng Chương trình BDTX (phần địa phương) và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tập huấn theo kế hoạch Bộ duyệt.

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường, khoa sư phạm

- Đăng ký danh sách đại biểu của tỉnh, thành phố, các trường, khoa sư phạm tham dự các lớp tập huấn về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 15/12/2010.

- Đảm bảo kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên cốt cán của tỉnh, thành phố tham dự các lớp tập huấn theo chế độ hiện hành.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Chương trình BDTX (phần địa phương) theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi kế hoạch về Bộ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 30/01/2011.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường, khoa sư phạm phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tel: 04.36230501; Fax: 04.36230702; E-mail: nguyenhuongmoet@gmail.com, nttthuy@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường, khoa sư phạm (để thực hiện);
Các Vụ: TCCB, KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX (để phối hợp chỉ đạo);
Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 854/KH-BGDDT, BO GIAO DUC VA DAO TAO, GIAO DUC