27/03/2007 | 4453 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 33/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm; chống lãng phí; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 với những nội dung chính sau:

Phần A.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc thành phố trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện thuộc UBND Thành phố xác định thực hành tiết kiệm; chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị; xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

II. YÊU CẦU

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện thuộc UBND Thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND Thành phố về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Xây dựng và hoàn thành đầy đủ, kịp thời các chương trình đã có trong kế hoạch và sự chỉ đạo của UBND Thành phố về cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội.

3. Tập trung bố trí đủ vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và 3 cụm công trình trọng điểm; ban hành các cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý giao thông, đô thị, môi trường, đầu tư xây dựng, đất đai; tạo chuyển biến mạnh trong các lĩnh vực: cải cách hành chính, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và y tế.

4. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện những nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đạt kết quả cụ thể, thiết thực trong năm 2007.

Phần B.

NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

I. QUÁN TRIỆT NGHIÊM TÚC LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ THÀNH PHỐ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện thuộc UBND Thành phố, tiếp tục tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu quán triệt cụ thể nội dung của Luật; Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các cấp, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tiến hành rà soát những quy định về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục, giấy tờ giải quyết từng loại công việc, xác định những nội dung không phù hợp với quy định, lỏng lẻo, sơ hở trong quản lý dễ phát sinh tiêu cực, trình UBND Thành phố bãi bỏ hoặc đề xuất để ban hành các văn bản thay thế, sửa đổi theo nguyên tắc cải cách hành chính và phù hợp Luật. Tăng cường các biện pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ và Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế “một cửa” ở tất cả các cơ quan hành chính, cơ chế “liên thông” về giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng cơ bản, giao đất, cho thuê đất, thành lập doanh nghiệp. Gắn cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử ở Thủ đô. Tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý Nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, người thi hành công vụ.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch theo tinh thần khẩn trương, cụ thể, rõ trách nhiệm, thời hạn gắn với củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp cao, thực sự công tâm, tâm huyết với Thủ đô. Thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp quản lý ngân sách theo nghị quyết của HĐND Thành phố.

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt ngay tại cơ sở. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ các cấp, của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng đối với hoạt động – của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức.

3. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước, mở rộng hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp thông qua bán đấu giá cổ phần. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực này.

5. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch. Quy định cụ thể và thực hiện nghiêm việc công khai tất cả các quy hoạch được duyệt. Phát triển và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho các quận mới và các huyện. Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho các khu đô thị mới, khu tái định cư, vùng ven đô.

6. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và công tác cán bộ.

7. Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sản công … để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. Gắn công tác thanh tra kinh tế xã hội với thanh tra thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị và việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

8. Thực hiện nghiêm túc quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Xử lý đúng pháp luật, kịp thời, công khai những cán bộ, công chức sử dụng lãng phí tài sản và kinh phí của Nhà nước.

9. Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức đối thoại, tiếp dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, đông người.

10. Các cấp, các ngành thực hiện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí định kỳ (quý, 06 tháng, năm) và đột xuất theo đúng quy định của Thành phố.

Phần C.

BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức nhà nước thuộc Thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2007 của ngành, cấp mình; triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra và được phân công về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 – 2000, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, các đơn vị đến liên hệ công tác.

2. Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai kế hoạch về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các tổ chức nhà nước thuộc Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các tổ chức nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND Thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, các đơn vị có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Thanh tra Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Các PCT UBND TP;
- Ban chỉ đạo TW 6(2) Thành ủy;
- VP và các Ban Đảng Thành ủy;
- Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân, Công an TP; Cục Hải quan; Cục Thuế, Cục Thống kê, KBNN TP (để phối hợp);
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- VPVP, TH, Các Phòng C.Viên;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 33/KH-UBND, THANH PHO HA NOI, BO MAY HANH CHINH