17/03/2010 | 3086 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 111/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2010 của ngành giáo dục với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành; Góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

II. YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ các nội dung PBGDPL trong đó ưu tiên thực hiện dứt điểm một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai công tác PBGDPL trong các năm sau.

2. Kết hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức; Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành và các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2010.

3. Tăng cường phối hợp các lực lượng triển khai công tác PBGDPL và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động PBGDPL

III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới về giáo dục đến các đối tượng liên quan, trong đó tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục theo Kế hoạch số 45/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong năm 2010 của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong toàn ngành.

4. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL

(Kèm theo Kế hoạch này là Danh mục các văn bản pháp luật cần tập trung tuyên truyền, phổ biến trong năm 2010)

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo, tổ chức quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học. Phối hợp phổ biến pháp luật cho phụ huynh học sinh và nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục ở địa phương đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL và lồng ghép hoạt động PBGDPL với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” phù hợp với tình hình địa phương.

- Tiếp tục bổ sung đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục công dân.

- Đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của ngành giáo dục ở địa phương. Tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành tư pháp trong công tác PBGDPL theo Quyết định số 810/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 02/3/2010 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010.

2. Nhiệm vụ của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Tổ chức quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giao đoạn 2010 - 2012 và các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học.

- Bổ sung môn học Pháp luật đại cương vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại Khoản 2, Mục II, Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và Khoản 7, Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

3. Nhiệm vụ của các cục, vụ, viện, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Bộ

a) Thành lập Ban điều hành Đề án, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Điều hành Đề án và xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành Đề án, hoàn thành trong tháng 3/2010.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai Đề án trong năm 2010 và giai đoạn 2010 - 2012, hoàn thành trong tháng 4/2010.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Trưởng Ban điều hành Đề án đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch của Ban Điều hành.

b) Hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy pháp luật chính khóa

- Tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dùng chung môn Pháp luật đại cương ở đại học, cao đẳng: Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Hoàn thiện giáo trình môn Pháp luật ở trung cấp chuyên nghiệp (phần nội dung tự chọn): Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông và xuất bản tài liệu tương tự đối với cấp trung học cơ sở: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Biên soạn chương trình, tài liệu đưa nội dung pháp luật về phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung học phổ thông: Thanh tra chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đưa pháp luật ASEAN vào chương trình giáo dục của các cơ sở đào tạo luật: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

c) Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2010 - 2015: Vụ Công tác Học sinh, sinh viên chủ trì, hoàn thành trong Quý 3/2010.

d) Rà soát, xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, môn Giáo dục công dân và đội ngũ báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, Giáo dục công dân tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung đội ngũ cho những cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên, giảng viên về chuyên ngành này: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, hoàn thành trong Quý 3/2010.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

đ) Rà soát, xây dựng danh mục, tổ chức biên soạn tài liệu, xây dựng bộ mẫu thiết bị hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

- Rà soát, ban hành danh mục tài liệu, thiết bị hỗ trợ dạy và học các kiến thức pháp luật ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên thực hiện, hoàn thành trong Quý 2/2010.

- Tổ chức biên soạn tài liệu hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật trong chương trình môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở: Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Tổ chức biên soạn tài liệu hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật trong chương trình Giáo dục thường xuyên: Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trị, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Xây dựng một số mẫu thiết bị hỗ trợ dạy và học các kiến thức pháp luật ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

e) Tập huấn, bồi dưỡng, giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác pháp chế

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông: Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Pháp luật ở trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên: Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tập huấn cán bộ phụ trách công tác pháp chế: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý 4/2010.

g) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế và Cục Công nghệ thông tin chủ trì, triển khai từ Quý 2/2010.

- Tổ chức hội nghị triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; Hội nghiệp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Hội nghị liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tư pháp về phối hợp trong công tác PBGDPL: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý 2/2010.

- Nâng cao chất lượng, mở rộng diện phát hành Bản tin Pháp luật; Biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; đĩa văn bản pháp luật về giáo dục, các tài liệu PBGDPL phù hợp cho các đối tượng; Cập nhật thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện thường xuyên.

- Hỗ trợ tài liệu, sách pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục dân tộc của các sở giáo dục và đào tạo, các trường dân tộc nội trú: Vụ Giáo dục Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức cuộc thi viết “Câu chuyên tình huống đạo đức và pháp luật” dùng cho dạy và học môn Giáo dục công dân: Nhà xuất bản Giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học phát động trong Quý 2/2010, sơ kết trong Quý 4/2010.

h) Đôn đốc, theo dõi, phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng triển khai từ tháng 3/2010 đến hết năm 2010.

i) Hoàn thiện thể chế và tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục, Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong công tác PBGDPL: Vụ Pháp chế chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại một số sở, trường: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương theo phân công của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ: Vụ Pháp chế tham mưu tổ chức, thực hiện trong Quý 3/2010.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Mục IV của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lập dự toán và bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành; Tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác; Tổ chức kiểm tra, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch PBGDPL và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- TW đoàn TNCSHCM, TW Hội SVVN;
- Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công đoàn giáo dục Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục và đào tạo; sở tư pháp; các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Chi hội Luật gia Bộ; Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ;
- Website Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
(Kèm theo Kế hoạch số 111/KH-BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2010)

Phần 1.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành

2. Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm 2014-2015

3. Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề.

4. Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

5. Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

6. Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

7. Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

8. Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 04 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

10. Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

11. Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

12. Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

13. Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễm nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

14. Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

15. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

16. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

17. Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

18. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

19. Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

20. Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20 tháng 11 năm 2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

21. Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 12 năm 2009 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp loại hình tư thục.

22. Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

23. Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học 2010 - 2012.

Phần 2.

MỘT SỐ LĨNH VỰC PHÁP LUẬT KHÁC

1. Pháp luật về cán bộ, công chức

2. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

3. Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4. Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

5. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước

7. Pháp luật về thuế

8. Pháp luật về cư trú, hộ tịch

9. Pháp luật về môi trường

10. Pháp luật về lao động

11. Pháp luật về An toàn giao thông

12. Pháp luật về phòng, chống ma túy

 

Ghi chú:

- Ngoài các văn bản trong danh mục nêu trên, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các văn bản khác để tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng.

- Các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục được cập nhật thường xuyên trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 111/KH-BGDDT, BO GIAO DUC VA DAO TAO, PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT, NGANH GIAO DUC, NAM 2010, GIAO DUC