22/04/1959 | 3771 Lượt xem |

BỘ NỘI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 253-TN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

THỐNG NHẤT GỌI BỘ THƯƠNG NGHIỆP LÀ BỘ NỘI THƯƠNG

Thi hành Nghị quyết của Quốc hội khóa thứ 8 ngày 29-4-1958, Bộ Thương nghiệp cũ đã được tách ra thành hai Bộ: Bộ phụ trách phần công tác thương nghiệp nội địa và Bộ phụ trách phần công tác ngoại thương.

Từ sau ngày tách thành hai Bộ tới nay, Bộ phụ trách phần công tác thương nghiệp nội địa vẫn tạm giữ tên cũ là Bộ Thương nghiệp. Nhưng trên một số văn bản và trên các báo chí, tên Bộ Nội Thương và Bộ Thương nghiệp cũng được dùng để chỉ Bộ Phụ trách phần công tác thương nghiệp nội địa. Việc đó không đúng về mặt pháp chế trên phương diện giấy tờ và có thể có sự hiểu không đúng về mặt tổ chức.

Để thi hành đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và thống nhất tên gọi, kể từ nay trở đi Bộ Thương nghiệp chính thức lấy tên là Bộ Nội thương.

Vậy xin báo để các cơ quan, các địa phương được biết.

Chú thích: Hiện nay vẫn tạm dùng con dấu cũ và sẽ giới thiệu con dấu mới sau.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Trung Toản

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 253-TN, THONG TU 253-TN, BO NOI THUONG, BO THUONG NGHIEP, BO MAY HANH CHINH