01/02/2012 | 2865 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 01 tháng 02 năm 2012, cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo duy trì giờ làm việc cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00’ đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00’ đến 17 giờ 00 phút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đại học, học viện, viện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trên cả nước để thuận tiện trong việc liên hệ công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội (để b/c);
- Các đại học, học viện, viện; các trường ĐH, CĐ, TCCN (để t/h);
- Các CQ, ĐV, các tố chức CT-XH;
- Các Sở GDĐT (để t/h);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 50/TB-BGDDT, THONG BAO 50, BO GIAO DUC VA DAO TAO, DIEU CHINH GIO LAM VIEC, CO QUAN BO GIAO DUC VA DAO TAO, LAO DONG- TIEN LUONG, GIAO DUC