01/01/2012 | 5899 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9342:2012

CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT -  THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform - Construction and acceptance

Lời nói đầu

TCVN 9342:2012 được chuyển đổi từ TCXD 254:2001 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9342:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT -  THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform - Construction and acceptance
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN9342:2012, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN9342:2012, ***, CONG TRINH BE TONG COT THEP, KHOI XAY DUNG BANG COP PHA TRUOT, THI CONG VA NGHIEM THU, TCVN 9342:2012, BE TONG COT THEP, XAY DUNG