01/01/2011 | 3722 Lượt xem |

TCVN 8669-6:2011

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN -

PHẦN 6: VẮC XIN GUMBORO NHƯỢC ĐỘC

Vaccine testing procedure - Part 6: Infectious bursal disease vaccine, live

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vắc xin sản xuất từ phôi gà hoặc tế bào đã được gây nhiễm bằng một chủng vi rút Gumboro nhược độc hoặc vô độc tự nhiên, dạng đông khô.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8684:2011, Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y - Phép thử độ thuần khiết.

3. Lấy mẫu sản phẩm và chuẩn bị động vật thí nghiệm
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8669-6:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8669-6:2011, ***, VAC XIN GUMBORO NHUOC DOC, QUY TRINH KIEM NGHIEM VAC XIN, TCVN 8669-6:2011, HOA CHAT