01/01/2007 | 4053 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7725 : 2007

ISO 4224 : 2000

KHÔNG KHÍ XUNG QUANH – XÁC ĐỊNH CACBON MONOXIT – PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI KHÔNG PHÂN TÁN

Ambient air – Determination of carbon monoxide – Non-dispersive infrared spectrometry method

Lời nói đầu

TCVN 7725 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4224 : 2000.

TCVN 7725 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 146 “Chất lượng không khí” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Xác định cacbon monoxit (CO) là một thành phần thiết yếu của việc đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí. Cacbon monoxit được tạo thành trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn hydrocacbon, dầu, và là một thành phần của khí xả động cơ xăng. Các cơ quan quản lý chất lượng không khí Quốc gia đã thiết lập tiêu chuẩn chất lượng không khí đối với CO nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phúc lợi xã hội.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7725:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7725:2007, ***, KHONG KHI XUNG QUANH, XAC DINH CACBON MONOXIT, PHUONG PHAP DO PHO HONG NGOAI, TCVN 7725:2007, TAI NGUYEN- MOI TRUONG