01/01/2000 | 5056 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6660 : 2000

ISO 14911 : 1998

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+  HOÀ TAN BẰNG SẮC KÝ ION - PHƯƠNG PHÁP DÙNG CHO NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography - Method for water and waste water

Lời nói đầu

TCVN 6660 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14911 : 1998. TCVN 6660 : 2000 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147

Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ VÀ Ba2+  HOÀ TAN BẰNG SẮC KÝ ION - PHƯƠNG PHÁP DÙNG CHO NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

4

1 Phạm vi áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6660:2000, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6660:2000, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, CHAT LUONG NUOC, TCVN 6660:2000, XAC DINH ION HOA TAN BANG SAC KY ION, PHUONG PHAP DUNG CHO NUOC VA NUOC THAI, TAI NGUYEN- MOI TRUONG