28/12/1990 | 3324 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5170 - 70

SỨ CÁCH ĐIỆN KIỂU XUYÊN ĐIỆN ÁP ĐẾN 35 KV - QUI TẮC NGHIỆM THU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Procelain insulators bushing for voltage up to 35 kV - Acceptance and test methods

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sứ cách điện kiểu xuyên có cốt sử dụng trong nhóm đặt 1,2 hoặc 3,4 theo các vùng khí hậu N, F ở phụ lục của TCVN 5169 – 90 được sử dụng trong các thiết bị phân phốI điện 3 pha xoay chiều có tấn số đến 100 Hz, cấp điện áp từ 3 đến 35 kV.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sứ cách điện dùng trong thiết bị điện và máy biến áp điện lực và những sứ mà một đầu của nó được đặt trong môi trường chất khí khác biệt với không khí bên ngoài có áp suất khí quyển.

1. Qui tắc nghiệm thu

1.1. Kiểm tra sứ cách điện

Để kiểm tra sứ cách điện cần tiến hành thử điển hình, thử đại diện và thử hàng loạt. Sứ cách điện được kiểm tra theo lô. Lô bao gồm những sứ cùng loại và được chế tạo trong cùng điều kiện công nghệ.

1.2. Thử điển hình
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN5170:1990, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5170:1990, UY BAN KHOA HOC NHA NUOC, QUY TAC NGHIEM THU, PHUONG PHAP THU, SU CACH DIEN, TCVN 5170:1990, DIEN AP DEN 35 KV, DIEN - DIEN TU