01/01/1985 | 6200 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3981 : 1985

TRƯỜNG ĐẠI HỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Universities - Design standard

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà cà công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc.

Đối với những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được phép xây dựng theo luận chứng kinh tế kĩ thuật riêng.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng tham khảo để thiết kế các ngôi nhà và công trình trong khu vực học tập, đối với các trường đại học xây dựng tạm thời.

1. Quy định chung

Quy mô công trình

1.1. Quy mô các trường đại học được tính toán theo tổng số học sinh tính thuộc hệ dài hạn, chuyên tu, sau và trên đại học cộng với 20% số học sinh thuộc hệ tại chức theo bảng 1

Bảng 1
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN3981:1985, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3981:1985, ***, TCVN 3981:1985, TIEU CHUAN THIET KE, CHO TIEU CHUAN THIET KE, TRUONG DAI HOC, XAY DUNG