05/08/1955 | 4147 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 234/SL NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1955

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định các ông có tên sau đây vào Uỷ ban Hành chính thành phố Hải - phòng:

- Đỗ Mười Nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính Khu Tả ngạn.........: Chủ tịch.

- Vũ Quốc Uy Nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hải- phòng.: Phó chủ tịch

- Trần Kiên nguyên Uỷ viên Uỷ ban hành chính Khu Tả ngạn ......: Uỷ viên

- Tô Duy Cán bộ Mặt trận của thành phố Hải- phòng.......: Uỷ viên

- Vũ trọng Khánh, Nguyên Giám đốc Vụ hành chính tư pháp Bộ Tư pháp....: Uỷ viên

- Đặng Lợi Hàm, Nhân sĩ trí thức ở Hải- phòng: Uỷ viên

- Nguyễn Luân, Trung đoàn trưởng Cảnh vệ địa phương............: Uỷ viên.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 234/SL, SAC LENH 234, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH