22/02/1955 | 4930 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 221-SL NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1955

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiếu sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1945 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Để việc sắp xếp tổ chức chính quyền được hợp lý, thuận tiện cho việc lãnh đạo của Trung ương sau khi hoà bình đã lập lại;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được Hội đồng Chính phủ đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay sát nhập Khu Tả Ngạn vào Liên khu 3 thành một Khu, gọi là Liên khu 3 (trừ thành phố Hải Phòng).

Điều 2: Thành phố Hải Phòng từ nay đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ trung ương.

Điều 3: Nay thành lập khu Hồng Quảng đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ trung ương. Khu Hồng Quảng gồm có Đặc khu Hòn Gai và tỉnh Quảng Yên (trừ các huyện Sơn Động, Kinh môn, Nam sách, Chí Linh).

Điều 4: Các huyện Kinh môn, Nam Sách, Chí Linh nay trả về tỉnh Hải Dương (Liên khu 3).

Điều 5: Huyện Sơn Động nay trả về tỉnh Bắc Giang (Liên khu Việt Bắc).

Điều 6: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 221/SL, SAC LENH 221, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH