26/08/1946 | 4022 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 165 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1946 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TEM CÓ PHỤ THU "BẢO ANH".

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo thơ xin của Bà Hội trưởng Hội "Bảo Anh";

Chiểu theo quyết định của Hội đồng Chính phủ ngày 6 tháng 8 năm 1946;

Hội đồng Chính phủ thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Cho phép in đè lên tem Bưu điện loại YERSIN hạng 6 xu các dòng chữ " Việt Nam dân chủ cộng hoà, Bảo Anh". Số tiền phụ thu là 2đ.00.

Điều thứ hai

Số tiền phụ thu về tem đó sẽ

a) Một nửa giao cho Hội "Bảo Anh".

b) Một nửa nộp vào quỹ Quốc phòng.

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, Quốc phòng và Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 165, SAC LENH 165 1946, CHU TICH NUOC, THUE - PHI - LE PHI, VAN HOA - XA HOI