16/02/1953 | 6103 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 141-SL NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 23 ngày 21 tháng 2 năm 1946 thành lập Việt Nam Công an Vụ thuộc Bộ Nội vụ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 15-109-1952, sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đổi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ thành lập do sắc lệnh số 23 ngày 21 tháng 2 năm 1946 thành Thứ Bộ Công an, do một Thủ trưởng phụ trách.

Điều 2: Thứ Bộ Công an có nhiệm vụ:

- Chống gián điệp, phản động ở trong nước để bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quân đội nhân dân, bảo vệ kinh tế quốc dân; bảo vệ biên giới, chống đặc vụ và gián điệp quốc tế.

- Bài trừ lưu manh trộm cướp, bài trừ các tệ nạn xã hội và giữ trật tự an ninh trong nhân dân.

- Quản trị các trại giam, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Điều 3: Thứ Bộ Công an gồm có:

- Văn phòng Thứ Bộ, - Vụ Chấp pháp,

- Phòng Nhân sự, - Cục cảnh vệ,

- Vụ Bảo vệ chính trị, - Trường Công an,

- Vụ trị an hành chính.

Điều 4: Chi tiết tổ chức Thứ Bộ Công an ở trung ương và các cơ quan công an ở địa phương sẽ do nghị định của Thủ trưởng Thứ Bộ Công an qui định sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Điều 5: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng Thứ Bộ Công an chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 141/SL, SAC LENH 141 1953, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH