25/01/1948 | 5384 Lượt xem |

SẮC LỆNH

SỐ 117 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VỀ VIỆC ÔNG TRẦN ĐẠI NGHĨA, CỤC TRƯỞNG QUÂN GIỚI, THỤ CẤP QUÂN HÀM THIẾU TƯỚNG

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 và số 71 ngày 22-5-46 tổ chức và ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia;

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và số 35-SL ngày 19-3-47 tổ chức Bộ quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 116/SL ngày 25-1-48 đặt hệ thống Quân hàm cho các nhân viên Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Ông Trần Đại Nghĩa, Quân giới Cục trưởng, nay thụ cấp:

Quân hàm Thiếu tướng

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 117, SAC LENH 117, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH