01/01/1950 | 3718 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 1-SL NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Chiểu sắc lệnh số 2-SL ngày 1 tháng 2 năm 1949 thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính, kiêm chức Giám đốc Trường Cao đẳng Kỹ thuật.

Điều 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính và Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/SL, SAC LENH 01, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH, GIAO THONG - VAN TAI, GIAO DUC