02/01/1959 | 4245 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 001-SL NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1959

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 261 - SL ngày 28 tháng 3 năm 1956 thành lập Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ;Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ giữ chức Tổng thanh tra phó Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 001/SL, SAC LENH 001, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH