16/02/1987 | 6213 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-HĐBT

Hà Nội , ngày 16 tháng 2 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CAO LÃNH, THẠNH HƯNG, THỊ XÃ CAO LÃNH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉC THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Cao Lãnh, Thạnh Hưng và các thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp như sau:

A. Huyện Cao Lãnh - thị xã Cao Lãnh:

Tách 3 xã Tân Thuận Tây, Tịnh Thới và Tân Thuận Đông; 5 ấp của xã Tân Nghĩa; ấp 4, ấp 5 của xã Phương Trà và một phần ấp 5 của xã Phong Mỹ với tổng diện tích tự nhiên 6.380 hécta và 52.459 nhân khẩu của huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào thị xã Cao Lãnh.

- Thị xã Cao Lãnh gồm 11 phường, 7 xã, có 9.624 hécta diện tích tự nhiên với 104.193 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Cao Lãnh ở phía đông và phía bắc giáp huyện Cao Lãnh; phía tây giáp sông Tiền và tỉnh An Giang phía nam giáp sông Tiền và huyện Thạnh Hưng.

- Huyện Cao Lãnh gồm 15 xã, 1 thị trấn, có 48.885 hécta diện tích tự nhiên với 161.959 nhân khẩu.

Địa giới huyện Cao Lãnh ở phía đông giáp huyện Tháp Mười và tỉnh Tiền Giang; phía tây giáp huyện Thanh Bình và sông Tiền, phía nam giáp sông Tiền; phía bắc giáp huyện Tháp Mười.

B. Huyện Thạnh Hưng - huyện Cao Lãnh - thị xã Sa Đéc:

Tách 2 ấp Tân Huề, Tân Lợi gồm 890 hécta diện tích tự nhiên với 4.508 nhân khẩu của xã Tân Dương thuộc huyện Thạnh Hưng; 3 cồn Cát Sậy và Bồng Bồng gồm 152 hécta diện tích tự nhiên với 505 nhân khẩu của xã Bình Hàng Trung thuộc huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào thị xã Sa Đéc.

- Thị xã Sa Đéc gồm 4 phường, 3 xã, có 4.005 hécta diện tích tự nhiên với 72.670 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Sa Đéc ở phía đông giáp huyện Châu Thành và sông Tiền; phía tây giáp huyện Thạnh Hưng; phía nam giáp huyện Châu Thành; phía bắc giáp sông Tiền.

- Huyện Thạnh Hưng gồm 22 xã có 42.111 hécta diện tích tự nhiên với 272.343 nhân khẩu.

Địa giới huyện Thạnh Hưng ở phía đông giáp huyện Châu Thành và thị xã Sa Đéc; phía tây giáp tỉnh An Giang và sông Hậu; phía nam giáp sông Hậu; phía bắc giáp sông Tiền.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã Ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 36-HDBT, QUYET DINH 36-HDBT 1987, HOI DONG BO TRUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, HUYEN CAO LANH, THI XA CAO LANH, THI XA SA DEC, TINH DONG THAP, HUYEN THACH HUNG, BO MAY HANH CHINH