15/09/1969 | 4784 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI THỊ XÃ HÀ-ĐÔNG VÀ HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HÀ-TÂY

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Hà-tây;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 8 năm 1969,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sáp nhập xã Kiến-hưng (huyện Thanh-oai) và xã Văn-khê (huyện Hoài-đức) vào thị xã Hà-đông thuộc tỉnh Hà-tây.

Điều 2. – Nay hợp nhất các huyện sau đây thuộc tỉnh Hà-tây:

- Hợp nhất huyện Phúc-thọ và huyện Thạch-thất thành một huyện lấy tên là huyện Phúc-thạch;

- Hợp nhất huyện Đan-phượng và huyện Hoài-đức thành một huyện lấy tên là huyện Đan-hoài.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Hà-tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 178-CP, QUYET DINH 178-CP 1969, HOI DONG CHINH PHU, MO RONG DIA GIOI, THI XA HA DONG, TINH HA TAY, BO MAY HANH CHINH