29/12/2010 | 2015 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1144 /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 4059/TTr-UBND ngày 22/11/2010 về việc đề nghị thẩm định Đề án và công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, VH-TT&DL,
- GTVT, TN&MT, CT, Y tế, GD&ĐT;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Phú Thọ;
- Lưu:VP, Cục PTNT (3).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1144/QD-BXD, QUYET DINH 1144 2010, BO XAY DUNG, THI XA PHU THO, DO THI LOAI III 3, XAY DUNG - DO THI