09/07/2009 | 1326 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 995/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA VỀ VIỆC CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI LIÊN BANG NGA VÀ CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 35/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc có thời hạn tại Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 27 tháng 10 năm 2008 tại Matxcơva, Liên bang Nga.

Điều 2. Hiệp định được áp dụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Hiệp định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KGVX, TH;
- Lưu VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm   

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 995/QD-TTG, QUYET DINH 995 2009, THU TUONG CHINH PHU, HIEP DINH VIET NAM LIEN BANG NGA, LAM VIEC CO THOI HAN TAI NGA, LAM VIEC CO THOI HAN TAI VIET NAM, LAO DONG - TIEN LUONG, VAN HOA - XA HOI