20/07/2006 | 3474 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 978/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG CAO TIẾN THỤ, UỶ VIÊN KIÊM NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2397/TTr-BNV ngày 12 tháng 6 năm 2006;
Để thực hiện chính sách cán bộ,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Cao Tiến Thụ, Uỷ viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 8 năm 2006.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và ông Cao Tiến Thụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ CN, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 978/QD-TTG, QUYET DINH 978, THU TUONG CHINH PHU, UY VIEN HOI DONG QUAN TRI, TONG CONG TY HANG HAI VIET NAM, NGHI HUU, ONG CAO TIEN THU, BO MAY HANH CHINH